ลดราคา!

A-Level ชีวะ

2,400฿ / month for 12 months

Clear

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดตำรา

ตัวอย่างการสอน

เนื้อหาหลักสูตร รวม 132 หัวข้อ กว่า 119 ชั่วโมง

1 A-Level ชีวะ
2 ชีวะโจทย์ 1
3 ชีวะโจทย์ 2

บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 น้ำและแร่ธาตุ0:48ชม.
บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 คาร์โบไฮเดรต1:29ชม.
บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 3 โปรตีน0:39ชม.
บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 4 ลิพิด0:53ชม.
บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 5 กรดนิวคลีอิก0:34ชม.
บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 6 วิตามิน ปฏิกิริยาเคมี เอนไซม์1:07ชม.
……บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (โจทย์ประกอบเนื้อหา)2:24ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 กล้องจุลทรรศน์1:14ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1 ภาพรวม1:10ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 2 ส่วนห่อหุ้มเซลล์0:56ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3 นิวเคลียส และ ออแกนเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม1:14ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 4 ออแกนเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม1:07ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 3 การลำเลียงสาร1:25ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 4 การแบ่งเซลล์ -1 ไมโทซิส1:09ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 4 การแบ่งเซลล์ -2 ไมโอซิส1:08ชม.
……บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  (โจทย์ประกอบเนื้อหา) ตอนที่ 011:57ชม.
……บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต (โจทย์ประกอบเนื้อหา) ตอนที่ 021:47ชม.
บทที่ 04 ระบบย่อยอาหาร ตอนที่ 1 การย่อยอาหารของสัตว์0:48ชม.
บทที่ 04 ระบบย่อยอาหาร ตอนที่ 2 การย่อยอาหารในสัตว์0:58ชม.
บทที่ 04 ระบบย่อยอาหาร ตอนที่ 3 การย่อยอาหารของคน1:10ชม.
บทที่ 04 ระบบย่อยอาหาร ตอนที่ 4 การสลายอาหารระดับเซลล์ 11:01ชม.
บทที่ 04 ระบบย่อยอาหาร ตอนที่ 4 การสลายอาหารระดับเซลล์ 20:58ชม.
……บทที่ 04 ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์ 01 (โจทย์ประกอบเนื้อหา)1:05ชม.
……บทที่ 04 การสลายอาหารระดับเซลล์  02 (โจทย์ประกอบเนื้อหา)1:17ชม.
บทที่ 05 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ตอนที่ 01 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสิบพันธุ์แบบอาศัยเพศ0:50ชม.
บทที่ 05 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ตอนที่ 02 การสืบพันธ์ของมนุษย์0:53ชม.
บทที่ 05 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ตอนที่ 03 เรื่อง อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง0:53ชม.
บทที่ 05 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ตอนที่ 04 เรื่อง การปฏิสนธิ0:11ชม.
บทที่ 05 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ตอนที่ 05 การตั้งครรภ์0:05ชม.
……บทที่ 05 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (โจทย์ประกอบเนื้อหา)1:12ชม.
บทที่ 06 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 01 ระบบหมุนเวียนเลือด – 10:54ชม.
บทที่ 06 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 01 ระบบหมุนเวียนเลือด – 20:53ชม.
บทที่ 06 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 02 เลือด และ หมู่เลือด1:10ชม.
บทที่ 06 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 03 ระบบภูมิคุ้มกัน0:52ชม.
บทที่ 06 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 04 การหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊ส1:06ชม.
บทที่ 06 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 05 ระบบขับถ่าย1:16ชม.
……บทที่ 06 การรักษาดุลยภาพ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)3:05ชม.
บทที่ 07 การเคลื่อนที่ในสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 01 การเคลื่อนที่ของโพรทิส1:02ชม.
บทที่ 07 การเคลื่อนที่ในสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 02 การเคลื่อนที่ของสัตว์ – 11:13ชม.
บทที่ 07 การเคลื่อนที่ในสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 03 การเคลื่อนที่ของสัตว์ – 21:19ชม.
……บทที่ 07 การเคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิต (โจทย์ประกอบเนื้อหา)0:25ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 1 การรับรู้ การตอบสนอง และเซลล์ประสาท0:58ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 2 การทำงานของเซลล์ประสาท1:08ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 3 การถ่ายทอดกระแสประสาท0:35ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 4 ระบบประสาทในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ0:19ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 5 ภาพรวมระบบประสาทของมนุษย์0:23ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 6 ระบบประสาทส่วนกลาง1:19ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 7 ระบบประสาทรอบนอก(เส้นประสาท)0:22ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 8 ระบบประสาทโซมาติก0:23ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 9 ระบบประสาทอัตโนวัติ0:33ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 10 อวัยวะรับสัมผัส0:53ชม.
……บทที่ 08 ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส (โจทย์ประกอบเนื้อหา)1:44ชม.
บทที่ 09 ระบบต่อมไร้ท่อ ตอนที่ 1 ต่อมไร้ท่อ0:24ชม.
บทที่ 09 ระบบต่อมไร้ท่อ ตอนที่ 2 ฮอร์โมนและกลไกการทำงาน0:23ชม.
บทที่ 09 ระบบต่อมไร้ท่อ ตอนที่ 3 ฮอร์โมน1:08ชม.
บทที่ 09 ระบบต่อมไร้ท่อ ตอนที่ 4 ความผิดปกติ , ฮอร์โมนที่ทำงานตรงกันข้าม , ฟิโรโมน0:29ชม.
……บทที่ 09 ระบบต่อมไร้ท่อ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)1:05ชม.
บทที่ 10 พฤติกรรมสัตว์0:55ชม.
……บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)0:41ชม.
บทที่ 11 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช ตอนที่ 11:35ชม.
บทที่ 11 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช ตอนที่ 22:40ชม.
บทที่ 12 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 1 การค้นคว้าเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง1:01ชม.
บทที่ 12 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 2 กระบวนการสังเคราะห์แสง 1 ปฏิกิริยาแสง1:10ชม.
บทที่ 12 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 2 กระบวนการสังเคราะห์แสง 2 ปฏิกิริยาตรึงคาร์บอน1:04ชม.
บทที่ 12 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 3 การหายใจแสง0:18ชม.
บทที่ 12 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสง0:27ชม.
บทที่ 13 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช1:54ชม.
บทที่ 14 การรับรู้และการตอบสนองของพืช ตอนที่ 01 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 1 ฮอร์โมนพืช0:53ชม.
บทที่ 14 การรับรู้และการตอบสนองของพืช ตอนที่ 02 เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม0:35ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน 11:04ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน 21:25ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน 3 (เฉลยโจทย์))0:52ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 2 complete – incomplete , co domintant1:37ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 3 เฉลยโจทย์ complete – incomplete , co domintant1:16ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 4 multiple allele1:00ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 5 sex influenced & sex limited triat0:26ชม.
บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม ตอนที่ 01 ความรู้พื้นฐาน0:42ชม.
บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม ตอนที่ 02 การจำลองดีเอ็นเอ0:20ชม.
บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม ตอนที่ 03 การถอดรหัส RNA0:22ชม.
บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม ตอนที่ 04 รหัสพันธุกรรม0:11ชม.
บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม ตอนที่ 05 การแปรรหัส0:21ชม.
บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม ตอนที่ 06 การกลายพันธุุ์0:42ชม.
……บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม (โจทย์ประกอบเนื้อหา) ตอนที่ 11:30ชม.
……บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม (โจทย์ประกอบเนื้อหา) ตอนที่ 20:45ชม.
บทที่ 17 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ0:48ชม.
……บทที่ 17 พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)0:25ชม.
บทที่ 18 วิวัฒนาการ ตอนที่ 01 หลักฐานทางวิวัฒนาการ0:27ชม.
บทที่ 18 วิวัฒนาการ ตอนที่ 02 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ0:19ชม.
บทที่ 18 วิวัฒนาการ ตอนที่ 03 พันธุศาสตร์ประชากร0:38ชม.
บทที่ 18 วิวัฒนาการ ตอนที่ 04 วิวัฒนาการระดับจุลภาค0:29ชม.
บทที่ 18 วิวัฒนาการ ตอนที่ 05 วิวัฒนาการระดับมหภาค0:28ชม.
……บทที่ 18 วิวัฒนาการ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)1:30ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 01 นิเวศวิทยา0:11ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 02 นิเวศวิทยาเชิงสรีระวิทยา0:24ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 03 นิเวศวิทยาเชิงกลุ่มสิ่งมีชีวิต0:22ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 04 นิเวศวิทยาเชิงระบบนิเวศ 11:07ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 04 นิเวศวิทยาเชิงระบบนิเวศ 20:28ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 05 ชีวะนิเวศ(ไบโอม)0:28ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 06 ตะลุยโจทย์ข้อ 1 – 1000:57ชม.
……บทที่ 20 ระบบนิเวศ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)0:37ชม.
บทที่ 21 ประชากร0:34ชม.
……บทที่ 21 ประชากร (โจทย์ประกอบเนื้อหา)0:39ชม.
บทที่ 22 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม1:55ชม.
01 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 52 มีนาคม0:44ชม.
02 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 52 กรกฎาคม0:55ชม.
03 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 52 ตุลาคม0:44ชม.
04 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 53 มีนาคม0:34ชม.
05 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 53 กรกฎาคม0:29ชม.
06 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 53 ตุลาคม0:24ชม.
07 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 54 มีนาคม0:20ชม.
08 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 54 ตุลาคม0:47ชม.
09 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 55 มีนาคม0:38ชม.
10 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 55 ตุลาคม0:49ชม.
11 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 56 มีนาคม0:55ชม.
12 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 57 มีนาคม0:42ชม.
13 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 57 เมษายน0:35ชม.
14 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 57 พฤศจิกายน0:28ชม.
15 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 58 มีนาคม0:22ชม.
16 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 58 ตุลาคม0:29ชม.
17 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 59 มีนาคม0:33ชม.
18 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 59 ตุลาคม0:19ชม.
19 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 60 มีนาคม0:27ชม.
20 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 61 กุมภาพันธ์1:10ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 03 ปี 2557 0:49ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 04 ปี 2558 ตอนที่ 011:03ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 04 ปี 2558 ตอนที่ 021:04ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 05 ปี 2559 ตอนที่ 010:46ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 05 ปี 2559 ตอนที่ 021:08ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 06 ปี 25601:44ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 07 ปี 25612:11ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 08 ปี 25621:37ชม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกซื้อ

คอร์สเรียนอย่างเดียว, คอร์สเรียน + ตำราเรียน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า