Sale!

เตรียมวิศวกรรม

จาก: 6,900฿ (สำหรับ 6 เดือน)

ล้างข้อมูล

คำอธิบาย

รายละเอียดตำรา

1สรุปเนื้อหา PAT3
2ตะลุยโจทย์ PAT3
3ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ PAT2
4ตะลุยโจทย์ ฟิสิกส์ สามัญ
5ตะลุยโจทย์ คณิต PAT1
6ตะลุยโจทย์ คณิต สามัญ
7ตะลุยโจทย์ เคมี PAT2
8ตะลุยโจทย์ เคมี สามัญ
9ONET – ฟิสิกส์
10ONET – คณิต
11ONET – เคมี
12ONET – ชีวะ
13ภาษาอังกฤษ
14GAT เชื่อมโยง

ตัวอย่างการสอน

เนื้อหาหลักสูตร รวม 584 หัวข้อ กว่า 632 ชั่วโมง

01 เนื้อหาพื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 1
02 เนื้อหาพื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบฟิกส์
03 พื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 3 เขียนแบบ
04 พื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 4 คณิตศาสตร์
05 พื้นฐานทางวิศวกรรม ส่วนที่ 5 เคมี
06 Eng
07 ตะลุยโจทย์ PAT 3
08 ตะลุยโจทย์ PAT1 คณิตศาสตร์
09 ตะลุยโจทย์ PAT2 ฟิสิกส์
10 ตะลุยโจทย์ PAT2 เคมี
11 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
12 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ ฟิสิกส์
13 ตะลุยโจทย์ วิชาสามัญ เคมี
วิชาที่ 14 – 25 ดาวโหลดที่หัวข้อแรกก่อนเข้าดู VDO ครับผม
บทที่ 01 บทนำฟิสิกส์ ตอนที่ 013:21ชม.
บทที่ 01 บทนำฟิสิกส์ ตอนที่ 021:13ชม.
บทที่ 02 การเคลื่อนที่เส้นตรง1:34ชม.
บทที่ 03 มวล แรง กฏนิวตัน1:23ชม.
บทที่ 04 สมดุลกล2:06ชม.
บทที่ 05 สภาพยืดหยุ่น0:22ชม.
บทที่ 06 งาน กำลังงาน และ พลังงาน0:36ชม.
บทที่ 07 โมเมนตัม และ การชน1:08ชม.
บทที่ 08 โปรเจ็คไทล์0:28ชม.
บทที่ 09 การเคลื่อนที่แบบวงกลม0:56ชม.
บทที่ 10 ซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก1:05ชม.
บทที่ 11 การกลิ้ง1:02ชม.
บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น1:53ชม.
……บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น (โจทย์เสริมความเข้าใจ)1:35ชม.
บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน1:42ชม.
……บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน (โจทย์เสริมความเข้าใจ)1:20ชม.
บทที่ 14 แสงและการมองเห็น2:20ชม.
บทที่ 15 ของเหลวของไหล1:40ชม.
บทที่ 16 ความร้อน1:28ชม.
บทที่ 17 แก๊สและทฤษฏีจลน์1:17ชม.
บทที่ 18 กฏข้อ 1 เทอร์โมไดนามิกส์0:58ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 12:28ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 22:01ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 12:20ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 22:02ชม.
บทที่ 21 แม่เหล็กไฟฟ้า2:40ชม.
บทที่ 22 ไฟฟ้ากระแสสลับ2:24ชม.
บทที่ 23 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า1:50ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม ตอน 12:57ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม ตอน 21:56ชม.
บทที่ 25 ฟิสิกส์นิวเคลียร์3:00ชม.

 

01 เรื่อง การเคลื่อนที่เส้นตรง ชุดที่ 11:09ชม.
02 เรื่อง มวล แรง และ กฏนิวตัน ชุดที่ 10:57ชม.
03 เรื่อง สมดุลกล ชุดที่ 11:09ชม.
04 เรื่อง งาน กำลังงาน และ พลังงาน ชุดที่ 10:55ชม.
05 เรื่อง โมเมนตัมและการชน ชุดที่ 10:58ชม.
06 เรื่อง โปรเจ็คไทล์  ชุดที่ 10:34ชม.
07 เรื่อง การเคลื่อนที่่แบบวงกลม ชุดที่ 10:45ชม.
08 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิ้ลฮาร์มอนิกส์  ชุดที่ 10:23ชม.
09 เรื่อง การเคลื่อนที่แบบกลิ้ง ชุดที่ 10:44ชม.
10 เรื่อง ระบบเฟือง ล้อ เพลา ชุดที่ 10:47ชม.
11 เรื่อง ไฟฟ้าสถิต ชุดที่ 10:57ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 10:34ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 20:39ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 30:21ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 40:36ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 50:39ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 60:36ชม.
12 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง ชุดที่ 70:29ชม.
13 เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า ชุดที่ 10:41ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 10:50ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 20:41ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 31:09ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 40:29ชม.
14 เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ ชุดที่ 50:50ชม.
15 เรื่อง RLC ในวงจรกระแสตรง ชุดที่ 10:20ชม.
16 เรื่อง วงจรเรโซแนนซ์ ชุดที่ 10:14ชม.
17 เรื่อง วงจรอันดับ 1 ของ L และ C ชุดที่ 10:21ชม.
18 เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า ชุดที่ 10:40ชม.
18 เรื่อง หม้อแปลงไฟฟ้า ชุดที่ 20:37ชม.
19 ไดโอด และ วงจรกรองกระแส (PAT3) ชุดที่ 10:32ชม.
20 กลศาสตร์วัสดุ (PAT3) ชุดที่ 10:58ชม.
21 ความดันและแรงดัน (PAT3) ชุดที่ 10:35ชม.
22 ประยุกต์ความดัน (PAT3) ชุดที่ 10:55ชม.
23 แรงอันเนื่องจากของเหลว (PAT3) ชุดที่ 10:33ชม.
24 สมการความต่อเนื่อง (PAT3) ชุดที่ 10:47ชม.
24 สมการแบร์นูลี (PAT3) ชุดที่ 10:52ชม.
26 การถ่ายเทความร้อน (PAT3) ชุดที่ 11:19ชม.
26 การถ่ายเทความร้อน (PAT3) ชุดที่ 20:31ชม.
27 แก๊สและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส (PAT3) ชุดที่ 10:47ชม.
27 แก๊สและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส (PAT3) ชุดที่ 20:19ชม.
28 กฏข้อ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ (PAT3) ชุดที่ 10:38ชม.
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 011:13ชม.
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 02 แบบฝึกหัด0:38ชม.
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 03 แบบฝึกหัด0:16ชม.
เขียนแบบวิศวกรรม ตอนที่ 04 แบบฝึกหัด0:09ชม.
บทที่ 01 เซต2:16ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์2:29ชม.
บทที่ 03 การให้เหตุผล0:49ชม.
บทที่ 04-1 จำนวนจริง (พื้นฐาน)1:48ชม.
บทที่ 04-2 จำนวนจริง (เพิ่มเติม)2:45ชม.
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน1:35ชม.
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์1:03ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย2:34ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์2:05ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน2:58ชม.
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน3:34ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์3:05ชม.
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์3:44ชม.
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียล และ ลอการิทึม3:27ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์2:41ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์3:05ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน2:08ชม.
บทที่ 17-1 ลำดับและอนุกรม (พื้นฐาน)3:21ชม.
บทที่ 17-2 ลำดับและอนุกรม (เพิ่มเติม)3:00ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน2:34ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน4:05ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์3:57ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยนจัดหมูและทฤษฏีบททวินาม3:23ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น0:44ชม.
บทที่ 23 สถิติ 12:01ชม.
บทที่ 24 สถิติ 22:20ชม.
บทที่ 25 สถิติ 32:01ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น0:49ชม.
บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม4:07ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ2:42ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (พันธะไอออนิก) ตอนที่ 11:57ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (พันธะโคเวเลนต์) ตอนที่ 22:37ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 14:10ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 23:56ชม.
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส1:37ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี1:32ชม.
บทที่ 07 สมดุลเคมี1:23ชม.
บทที่ 08 กรด-เบส4:15ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี3:18ชม.
บทที่ 10 เคมีในอุตสาหกรรม0:38ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์2:42ชม.
บทที่ 12 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์0:38ชม.
บทที่ 13 พอลิเมอร์0:22ชม.
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล0:47ชม.
ตอนที่ 1. 12 Tense by AJ.Pang0:15ชม.
ตอนที่ 2. Passive Voice by AJ.Pang0:09ชม.
ตอนที่ 3. การละ V.to do by AJ.Pang0:09ชม.
ตอนที่ 4. ประโยคที่มีส่วนขยาย by AJ.Pang0:14ชม.
ตอนที่ 5. การลดรูปส่วนขยาย by AJ.Pang0:06ชม.
ตอนที่ 6. If Clause by AJ.Pang0:11ชม.
ตอนที่ 7. คำที่ผันจากกริยาแต่ไม่ใช่กริยาของประโยค by AJ.Pang0:05ชม.
ตอนที่ 8. Complete Test 1 (1-10) by AJ.Pang0:43ชม.
ตอนที่ 9. Complete Test 1 (16-25) by AJ.Pang0:38ชม.
ตอนที่ 10. Complete Test 2 (16-26) by AJ.Pang0:55ชม.
ตอนที่ 11. Complete Test 3 (1-10) by AJ.Pang0:44ชม.
ตอนที่ 122:03ชม.
ตอนที่ 131:01ชม.
ตอนที่ 142:08ชม.
ตอนที่ 152:34ชม.
ตอนที่ 161:15ชม.
ตอนที่ 171:51ชม.
ตอนที่ 182:26ชม.
ตอนที่ 190:44ชม.
ตอนที่ 202:28ชม.
ตอนที่ 211:57ชม.
ตอนที่ 221:00ชม.
ตอนที่ 231:35ชม.
ตอนที่ 242:06ชม.
ตอนที่ 252:04ชม.
ตอนที่ 261:58ชม.
ตอนที่ 272:10ชม.
ตอนที่ 281:01ชม.
ตอนที่ 291:01ชม.
ตอนที่ 302:04ชม.
ตอนที่ 312:07ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:45ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-200:47ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-301:03ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:56ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-221:07ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-321:00ชม.
บทที่ 03 การให้เหตุผล PAT1 ข้อ  
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:45ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-221:06ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-321:08ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 33-421:00ชม.
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-191:00ชม.
บทที่ 05 ทฤษฎีจำนวน ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 20-290:45ชม.
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-121:01ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-41:05ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 5-81:01ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 9-141:05ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 15-251:04ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 26-321:02ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 33-391:06ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 40-490:58ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 50-570:58ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-80:46ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-150:33ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:54ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-240:50ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 25-361:03ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 37-480:49ชม.
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน PAT1 ข้อ  
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-51:07ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 6-171:02ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 18-261:00ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 27-351:08ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 36-410:59ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 42-481:00ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 49-601:03ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 61-721:04ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 09 PAT1 ข้อ 73-841:01ชม.
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์ PAT1 ข้อ  
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 01 ข้อ 1-200:56ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 02 ข้อ 21-401:06ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 03 ข้อ 41-571:00ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 04 ข้อ 58-691:02ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 06 ข้อ 81-900:39ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ ตอนที่ 01 ข้อ 1-201:04ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ ตอนที่ 02 ข้อ 21-340:54ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ ตอนที่ 01 ข้อ 1-151:02ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ ตอนที่ 02 ข้อ 16-301:03ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 01 ข้อ 1-151:03ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 02 ข้อ 16-300:50ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-81:09ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-191:07ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 20-331:02ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 34-421:03ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 43-491:01ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 50-581:05ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 59-670:54ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 68-741:06ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 09 PAT1 ข้อ 75-861:02ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่อง ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-101:00ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่อง ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-230:51ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-80:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-200:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-300:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 31-390:51ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:54ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-220:55ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-320:55ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 33-430:59ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:52ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-201:00ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-301:00ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-131:03ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 14-260:44ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 27-380:42ชม.
บทที่ 23 สถิติ 1 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-101:04ชม.
บทที่ 23 สถิติ 1 ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-190:47ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:44ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-231:02ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 24-331:02ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 34-431:10ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 44-480:23ชม.
บทที่ 25 สถิติ 3 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-191:03ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 021:25ชม.
บทที่ 01 บทนำฟิสิกส์ PAT20:29ชม.
บทที่ 02 การเคลื่อนที่เส้นตรง PAT22:16ชม.
บทที่ 03 มวล แรง และกฏนิวตัน PAT21:27ชม.
บทที่ 04 สมดุลกล PAT21:33ชม.
บทที่ 05 สภาพยืดหยุ่น PAT20:30ชม.
บทที่ 06 งาน กำลังงาน และพลังงาน PAT23:03ชม.
บทที่ 07 โมเมนตัมและการชน PAT21:24ชม.
บทที่ 08 โปรเจ็คไทล์ PAT22:09ชม.
บทที่ 09 วงกลม PAT21:28ชม.
บทที่ 10 ซิมเปิ้ลฮามอร์นิก PAT21:19ชม.
บทที่ 11 การกลิ้ง PAT2  
บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น PAT20:59ชม.
บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน PAT22:01ชม.
บทที่ 14 แสงและการมองเห็น PAT22:50ชม.
บทที่ 15 ของเหลวของไหล PAT22:57ชม.
บทที่ 16 ความร้อน PAT20:36ชม.
บทที่ 17 แก๊สและทฤษฏีจลน์ PAT21:23ชม.
บทที่ 18 กฏข้อที่ 1 เทอร์โมไดนามิกส์ PAT20:48ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต PAT23:49ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง PAT22:42ชม.
บทที่ 21 แม่เหล็กไฟฟ้า PAT22:40ชม.
บทที่ 22 ไฟฟ้ากระแสสลับ PAT21:19ชม.
บทที่ 23 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า PAT20:57ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม PAT22:06ชม.
บทที่ 25 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ PAT21:20ชม.
บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม (PAT2) ตอนที่ 011:29ชม.
บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม (PAT2) ตอนที่ 021:32ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ (PAT2) ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ (PAT2) ตอนที่ 021:15ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ (PAT2) ตอนที่ 031:12ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (PAT2) ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (PAT2) ตอนที่ 020:50ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (PAT2) ตอนที่ 031:33ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (PAT2) ตอนที่ 011:09ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (PAT2) ตอนที่ 021:19ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (PAT2) ตอนที่ 031:30ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (PAT2) ตอนที่ 041:53ชม.
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (PAT2) ตอนที่ 011:05ชม.
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (PAT2) ตอนที่ 021:15ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี (PAT2) ตอนที่ 010:53ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี (PAT2) ตอนที่ 021:00ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี (PAT2) ตอนที่ 031:19ชม.
บทที่ 07 สมดุลเคมี (PAT2) ตอนที่ 010:57ชม.
บทที่ 07 สมดุลเคมี (PAT2) ตอนที่ 021:40ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (PAT2) ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (PAT2) ตอนที่ 021:51ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (PAT2) ตอนที่ 031:41ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (PAT2) ตอนที่ 041:17ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (PAT2) ตอนที่ 010:41ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (PAT2) ตอนที่ 021:17ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (PAT2) ตอนที่ 030:48ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (PAT2) ตอนที่ 041:09ชม.
บทที่ 10 เคมีในอุตสาหกรรม (PAT2)0:50ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (PAT2) ตอนที่ 011:03ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (PAT2) ตอนที่ 020:57ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (PAT2) ตอนที่ 031:23ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (PAT2) ตอนที่ 041:28ชม.
บทที่ 12 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ (PAT2)1:25ชม.
บทที่ 13 พอลิเมอร์ (PAT2) ตอนที่ 011:03ชม.
บทที่ 13 พอลิเมอร์ (PAT2) ตอนที่ 020:52ชม.
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล (PAT2) ตอนที่ 011:00ชม.
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล (PAT2) ตอนที่ 020:53ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 1  มีนาคม 2552 ฟิสิกส์1:38ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2552 ฟิสิกส์1:24ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2552 ฟิสิกส์1:54ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2553 ฟิสิกส์1:13ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม 2553 ฟิสิกส์1:04ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 6 ตุุลาคม 2553 ฟิสิกส์0:51ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 7 มีนาคม 2554 ฟิสิกส์0:52ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 8 ตุลาคม 2554 ฟิสิกส์1:03ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 9 มีนาคม 2555 ฟิสิกส์0:44ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2555 ฟิสิกส์0:50ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 11 มีนาคม 2556 ฟิสิกส์0:48ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2556 ฟิสิกส์0:59ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 13 เมษายน 2557 ฟิสิกส์1:05ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 14 ตุลาคม 2558 ฟิสิกส์1:08ชม.
01 PAT3 ฉบับที่ 15 มีนาคม 2559 ฟิสิกส์1:00ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 1  มีนาคม 2552 คณิตศาสตร์0:15ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2552 คณิตศาสตร์0:19ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 2552 คณิตศาสตร์0:39ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 4  มีนาคม 2553 คณิตศาสตร์1:24ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 5 กรกฏาคม 2553 คณิตศาสตร์2:12ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 6  ตุลาคม 2553 คณิตศาสตร์1:45ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 7  มีนาคม 2554 คณิตศาสตร์1:26ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 8  ตุลาคม 2554 คณิตศาสตร์1:23ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 9  มีนาคม 2555 คณิตศาสตร์1:24ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 10  ตุลาคม 2555 คณิตศาสตร์0:55ชม.
02 PAT3 ฉบับที่ 11  มีนาคม 2556 คณิตศาสตร์0:40ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 1  มีนาคม 2552 เคมี0:46ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม 2552 เคมี0:29ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 3 ตุลาคม 2552 เคมี0:11ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 4 มีนาคม 2553 เคมี0:20ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม 2553 เคมี0:15ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 7 มีนาคม 2554 เคมี0:13ชม.
03 PAT3 ฉลับที่ 8 ตุลาคม 2554 เคมี0:44ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 9 มีนาคม 2555 เคมี0:30ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2555 เคมี0:19ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 11 มีนาคม 2556 เคมี0:22ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2556 เคมี0:37ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 13 เมษายน 2557 เคมี0:30ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 14 ตุลาคม 2558 เคมี0:30ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 15 มีนาคม 2559 เคมี0:20ชม.
03 PAT3 ฉบับที่ 16 ตุลาคม 2559 เคมี0:40ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 1  มีนาคม 25520:18ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม 25520:19ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 3  ตุลาคม 25520:27ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 4 มีนาคม 25530:37ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม 25530:23ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 6 ตุลาคม 25530:26ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 7 มีนาคม 25540:09ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 8 ตุลาคม 25540:30ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 9 มีนาคม 25550:21ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 25550:10ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 11 มีนาคม 25560:13ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 25560:11ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 13 เมษายน 25570:13ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 14 ตุลาคม 25580:30ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 15 มีนาคม 25590:20ชม.
05 ความรู้ทั่วไป PAT3 ฉบับที่ 16 ตุลาคม 25590:40ชม.
บทที่  01 เรื่อง เซต(วิชาสามัญ)0:04ชม.
บทที่  04 เรื่อง จำนวนจริง(วิชาสามัญ)1:01ชม.
บทที่  05 เรื่อง ทฤษฎีจำนวน(วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่  07 ภาคตัดกรวย (วิชาสามัญ)1:42ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ (วิชาสามัญ)1:51ชม.
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม (วิชาสามัญ)1:46ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ (วิชาสามัญ)2:47ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ (วิชาสามัญ)1:56ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน (วิชาสามัญ)2:14ชม.
บทที่ 17 เรื่อง ลำดับและอนุกรม (วิชาสามัญ)1:09ชม.
บทที่ 18 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง (วิชาสามัญ)0:05ชม.
บทที่ 19 เรื่อง อนุุพันธ์และการประยุกต์0:45ชม.
บทที่ 20 เรื่อง ปฏิยานุพันธ์0:33ชม.
บทที่ 21 เรื่อง เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และทฤษฎีบททวินาม(วิชาสามัญ)0:32ชม.
บทที่ 22 เรื่อง ความน่าจะเป็น(วิชาสามัญ)0:50ชม.
บทที่ 23 เรื่อง สถิติ 1(วิชาสามัญ)1:09ชม.
บทที่ 24 เรื่อง สถิติ 2(วิชาสามัญ)0:24ชม.
บทที่ 25 เรื่อง สถิติ 3(วิชาสามัญ)0:31ชม.
บทที่ 02 เรื่อง การเคลื่อนที่เส้นตรง (วิชาสามัญ)0:37ชม.
บทที่ 03 มวล แรง และกฏนิวตัน (วิชาสามัญ)0:56ชม.
บทที่ 04 สมดุล (วิชาสามัญ)1:05ชม.
บทที่ 05 สภาพยืดหยุ่น (วิชาสามัญ)0:15ชม.
บทที่ 06 งาน กำลังงาน และพลังงาน (วิชาสามัญ)1:01ชม.
บทที่ 07 โมเมนตัมและการชน (วิชาสามัญ)0:51ชม.
บทที่ 08 โปรเจ็คไทล์ (วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่ 09 วงกลม (วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่ 10 ซิมเปิ้ลฮามอร์นิก (วิชาสามัญ)0:33ชม.
บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น (วิชาสามัญ)0:35ชม.
บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน (วิชาสามัญ)0:41ชม.
บทที่ 14 แสงและการมองเห็น (วิชาสามัญ)0:44ชม.
บทที่ 15 ของเหลวของไหล (วิชาสามัญ)1:08ชม.
บทที่ 16 ความร้อน (วิชาสามัญ)0:08ชม.
บทที่ 17 แก๊สและทฤษฏีจลน์ (วิชาสามัญ)0:37ชม.
บทที่ 18 กฏข้อที่ 1 เทอร์โมไดนามิกส์ (วิชาสามัญ)0:22ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต (วิชาสามัญ)1:28ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง (วิชาสามัญ)1:47ชม.
บทที่ 21 แม่เหล็กไฟฟ้า (วิชาสามัญ)0:46ชม.
บทที่ 22 ไฟฟ้ากระแสสลับ (วิชาสามัญ)0:51ชม.
บทที่ 23 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (วิชาสามัญ)0:57ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม (วิชาสามัญ)0:23ชม.
บทที่ 25 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (วิชาสามัญ)0:26ชม.
บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม (วิชาสามัญ)0:59ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ (วิชาสามัญ)2:03ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (วิชาสามัญ)1:15ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (วิชาสามัญ)2:43ชม.
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (วิชาสามัญ)1:04ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี (วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่ 07 สมดุลเคมี (วิชาสามัญ)1:41ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (วิชาสามัญ)2:20ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (วิชาสามัญ)1:37ชม.
บทที่ 10 เคมีในอุตสาหกรรม (วิชาสามัญ)0:28ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (วิชาสามัญ)1:14ชม.
บทที่ 12 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ (วิชาสามัญ)0:18ชม.
บทที่ 13 พอลิเมอร์ (วิชาสามัญ)0:25ชม.
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล (วิชาสามัญ)0:37ชม.
เอกสาร Gat เชื่อมโยง  
01 สรุปเนื้อหา GAT เชื่อมโยง0:57ชม.
02 เฉลยข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ปี 521:04ชม.
03 เฉลยข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ปี 530:40ชม.
04 เฉลยข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ปี 54-550:43ชม.
เอกสาร ภาษาไทย วิชาสามัญ  
เอกสาร ภาษาไทย O-Net  
ภาษาไทย วิชาสามัญ0:59ชม.
ภาษาไทย O-Net2:09ชม.
เอกสารประกอบการเรียน นิติศาสตร์  
เอกสารประกอบการเรียน ประวัติศาสตร์ตะวันตก  
เอกสารประกอบการเรียน ประวัติศาสตร์ตะวันออก  
เอกสารประกอบการเรียน ประวัติศาสตร์ไทย  
เอกสารประกอบการเรียน ภูมิศาสตร์  
เอกสารประกอบการเรียน รัฐศาสตร์  
เอกสารประกอบการเรียน เศรษฐศาสตร์  
นิติศาสตร์ เนื้อหา 01 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย1:22ชม.
นิติศาสตร์ เนื้อหา 02 ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย0:24ชม.
นิติศาสตร์ เนื้อหา 03 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์2:38ชม.
นิติศาสตร์ เนื้อหา 04 กฎหมายอาญา1:10ชม.
นิติศาสตร์ เนื้อหา 05 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา0:03ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 01 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย0:09ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 02 ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย0:06ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 03 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์0:29ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 04 กฎหมายอาญา0:21ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 05 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา0:05ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 01 ความรู้ทั่วไปของประวัติศาสตร์0:14ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 02 หลักฐานทางประวัติศาสตร์0:08ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 03 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย0:15ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 04 อาณาจักรสุโขทัย0:17ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 05 อาณาจักรอยุธยา0:48ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 06 อาณาจักรธนบุรี0:04ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 07 อาณาจักรรัตนโกสินทร์0:56ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 01 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์0:06ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 02 หลักฐานทางประวัติศาสตร์0:02ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 03 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย0:06ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 04 อาณาจักรสุโขทัย0:03ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 05 อาณาจักรอยุธยา0:12ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 07 อาณาจักรรัตนโกสินทร์0:26ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 01  (สมัยก่อนประวัติศาสตร์)0:06ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 02 (สมัยโบราณ)0:19ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 03 (สมัยกลาง)0:18ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 04 (สมัยใหม่)0:34ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 05 (สมัยปัจจุบัน)0:09ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 06 (ประวัติศาสตร์จีน)0:08ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 07 (ประวัติศาสตร์อินเดีย)0:05ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 01 (โจทย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์)0:05ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 02  (โจทย์สมัยโบราณ)0:13ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 03 (โจทย์สมัยกลาง)0:14ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 04 (โจทย์สมัยใหม่)0:20ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 05 (โจทย์สมัยปัจจุบัน)0:05ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 06 (โจทย์ประวัติศาสตร์จีน)0:07ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 07 (โจทย์ประวัติศาสตร์อินเดีย)0:04ชม.
ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 12:06ชม.
ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 21:29ชม.
รัฐศาสตร์ เนื้อหา ตอนที่ 01 (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ)0:28ชม.
รัฐศาสตร์ เนื้อหา ตอนที่ 02 (ระบอบการปกครอง)0:40ชม.
รัฐศาสตร์ เนื้อหา ตอนที่ 03 (การปกครองของไทย)0:47ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ รัฐศาสตร์ ตอนที่ 01 (โจทย์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ)0:14ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ รัฐศาสตร์ ตอนที่ 02 (โจทย์ระบอบการปกครอง)0:26ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ รัฐศาสตร์ ตอนที่ 03 (โจทย์การปกครองของไทย)0:32ชม.
เอกสาร O-Net คณิตศาสตร์  
บทที่ 01 เซต2:16ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์  
บทที่ 03 การให้เหตุผล0:49ชม.
บทที่ 04-1 จำนวนจริง (พื้นฐาน)1:48ชม.
บทที่ 04-2 จำนวนจริง (เพิ่มเติม)  
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน  
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์  
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย  
บทที่ 08 ความสัมพันธ์2:05ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน2:58ชม.
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน3:34ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์  
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์3:44ชม.
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียล และ ลอการิทึม  
บทที่ 14 เมตริกซ์  
บทที่ 15 เวคเตอร์  
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน  
บทที่ 17-1 ลำดับและอนุกรม (พื้นฐาน)3:21ชม.
บทที่ 17-2 ลำดับและอนุกรม (เพิ่มเติม)  
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  
บทที่ 19 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์  
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยนจัดหมูและทฤษฏีบททวินาม3:23ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น0:44ชม.
บทที่ 23 สถิติ 12:01ชม.
บทที่ 24 สถิติ 22:20ชม.
บทที่ 25 สถิติ 3  
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น  
—เอกสาร คณิตศาสตร์ O-Net (ตะลุยโจทย์)—  
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 1 เซต1:15ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 2 การให้เหตุผล0:52ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 23)1:13ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 2 (ข้อ 24 – 44)1:00ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 3 (ข้อ 45 – 72)1:12ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 4 เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 19)1:05ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 4 เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 (ข้อ 20 – 54)1:27ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 17)1:03ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 2 (ข้อ 18 – 42)1:01ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 3 (ข้อ 43 – 65)1:10ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 6 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 24)1:10ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 6 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 (ข้อ 25 – 52)1:11ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 18)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2 (ข้อ 19 – 42)1:04ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 3 (ข้อ 43 – 65)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 4 (ข้อ 66 – 78)0:28ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 8 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 31)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 8 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 (ข้อ 32 – 54)0:58ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 16)1:03ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 2 (ข้อ 17 – 40)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 3 (ข้อ 41 – 68)1:03ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 4 (ข้อ 69 – 98)1:06ชม.
เอกสาร ฟิสิกส์ O-Net  
บทที่ 1 สนามของแรง ตอนที่ 1 สรุปเนื้อหา0:51ชม.
บทที่ 2 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ตอนที่ 1 สรุปเนื้อหา1:41ชม.
บทที่ 3 คลื่น ตอนที่ 1 สรุปเนื้อหา3:04ชม.
บทที่ 4 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 1 สรุปเนื้อหา1:17ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 01 สนามของแรง ข้อ 1-200:39ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 01 สนามของแรง ข้อ 21-400:54ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 01 สนามของแรง ข้อ 41-610:50ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 02 การเคลื่อนที่เส้นตรง ข้อ 1-200:50ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 02 การเคลื่อนที่เส้นตรง ข้อ 21-410:58ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 03 การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ ข้อ 1-120:32ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 04 การเคลื่อนที่แบบวงกลม ข้อ 1-110:25ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 05 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกส์ ข้อ 1-170:46ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 06 คลื่น ข้อ 1-200:38ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 06 คลื่น ข้อ 21-400:32ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 06 คลื่น ข้อ 41-600:35ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 06 คลื่น ข้อ 61-700:40ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 07 ฟิสิกส์อะตอม นิวเคลียร์ ข้อ 1-200:32ชม.
ตะลุยโจทย์ O-NET บทที่ 07 ฟิสิกส์อะตอม นิวเคลียร์ ข้อ 21-480:43ชม.
เอกสาร เคมี O-Net  
สรุปเนื้อหาเคมีพื้นฐาน บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม ตอนที่ 010:49ชม.
สรุปเนื้อหาเคมีพื้นฐาน บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม ตอนที่ 020:47ชม.
สรุปเนื้อหาเคมีพื้นฐาน บทที่ 02 ตารางธาตุ ตอนที่ 011:19ชม.
สรุปเนื้อหาเคมีพื้นฐาน บทที่ 03 พันธะเคมี ตอนที่ 011:13ชม.
สรุปเนื้อหาเคมีพื้นฐาน บทที่ 04 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 010:54ชม.
สรุปเนื้อหาเคมีพื้นฐาน บทที่ 05 พอลิเมอร์ ตอนที่ 010:34ชม.
สรุปเนื้อหาเคมีพื้นฐาน บทที่ 06 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ ตอนที่ 010:31ชม.
สรุปเนื้อหาเคมีพื้นฐาน บทที่ 07 สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 010:58ชม.
เอกสาร เคมี O-Net (ตะลุยโจทย์)  
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม ตอนที่ 010:40ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม ตอนที่ 020:35ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 02 ตารางธาตุ ตอนที่ 010:27ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 02 ตารางธาตุ ตอนที่ 020:31ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 03 พันธะเคมี ตอนที่ 010:28ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 03 พันธะเคมี ตอนที่ 020:37ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 04 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 010:42ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 04 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 020:29ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 04 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตอนที่ 030:33ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 05 พอลิเมอร์ ตอนที่ 010:28ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 05 พอลิเมอร์ ตอนที่ 020:24ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 06 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ ตอนที่ 010:37ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 06 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ ตอนที่ 020:21ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 07 สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 010:40ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 07 สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 020:29ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 07 สารชีวโมเลกุล ตอนที่ 030:44ชม.
โจทย์เคมี O-NET บทที่ 08 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอนที่ 010:12ชม.
เอกสาร ชีวะ O-Net (เนื้อหา)  
ชีวะ O-Net บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 10:55ชม.
ชีวะ O-Net บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 21:16ชม.
ชีวะ O-Net บทที่ 2 การรักษาดุลภาพของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 โครงสร้างเซลล์1:52ชม.
ชีวะ O-Net บทที่ 2 การรักษาดุลภาพของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 การลำเลียงสารผ่านเซลล์0:41ชม.
ชีวะ O-Net บทที่ 2 การรักษาดุลภาพของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 3 กลไกการรักษาดุลยภาพ1:27ชม.
ชีวะ O-Net บทที่ 2 การรักษาดุลภาพของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 4 การแบ่งเซลล์1:03ชม.
ชีวะ O-Net บทที่ 3 ภูมิคุ้มกันร่างกาย1:23ชม.
ชีวะ O-Net บทที่ 4 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1 สรุปเนื้อหา หัวข้อที่ 11:46ชม.
ชีวะ O-Net บทที่ 4 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1 สรุปเนื้อหา หัวข้อที่ 2 กฏของเมนเดล0:58ชม.
ชีวะ O-Net บทที่ 4 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1 สรุปเนื้อหา หัวข้อที่ 3,40:22ชม.
เอกสาร ชีวะ O-Net (ตะลุยโจทย์)  
ตะลุยโจทย์ O-Net ชีวะ บทที่ 01 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์0:24ชม.
ตะลุยโจทย์ O-Net ชีวะ บทที่ 02 การลำเลียงสาร1:00ชม.
ตะลุยโจทย์ O-Net ชีวะ บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต0:24ชม.
ตะลุยโจทย์ O-Net ชีวะ บทที่ 04 การรักษาดุลยภาพในร่างกายและภูมิคุ้มกัน0:50ชม.
ตะลุยโจทย์ O-Net ชีวะ บทที่ 05 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม0:53ชม.
ตะลุยโจทย์ O-Net ชีวะ บทที่ 06 ยีนและโครโมโซม0:38ชม.
ตะลุยโจทย์ O-Net ชีวะ บทที่ 08 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี0:06ชม.
เอกสาร 01 โครงสร้างโลก  
เอกสาร 02 ธรณีภาค  
เอกสาร 03 ธรณีพิบัติ  
เอกสาร 04 แร่ หิน ทรัพยากร  
เอกสาร 05 ธรณีประวัติ  
เอกสาร 06 ธรณีโครงสร้างหิน  
เอกสาร 15 การบอกตำแหน่งบนทรงกลมฟ้า  
เอกสาร 16 เอกภพวิทยา  
เอกสาร 17 การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์  
เอกสาร 18 ระบบสุริยะ  
เอกสาร 19 ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์  
เอกสาร 20 ดาวฤกษ์  
เอกสาร 21 ระบบดาวฤกษ์  
เอกสาร 22 เทคโนโลยีอวกาศ  
—01 ดาราศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างโลก0:45ชม.
—02 ดาราศาสตร์ เรื่อง ธรณีภาค0:35ชม.
—03 ดาราศาสตร์ เรื่อง ธรณีพิบัติ0:24ชม.
—04 ดาราศาสตร์ เรื่อง แร่ หิน ทรัพยากร0:28ชม.
—05 ดาราศาสตร์ เรื่อง ธรณีประวัติ0:26ชม.
—06 ดาราศาสตร์ เรื่อง ธรณีโครงสร้างหิน0:11ชม.
—15 ดาราศาสตร์ เรื่อง การบอกตำแหน่งทรงกลมฟ้า ตอนที่ 010:48ชม.
—15 ดาราศาสตร์ เรื่อง การบอกตำแหน่งทรงกลมฟ้า ตอนที่ 020:52ชม.
—16 ดาราศาสตร์ เรื่อง เอกภพวิทยา0:25ชม.
—17 ดาราศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์0:41ชม.
—18 ดาราศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ0:41ชม.
—19 ดาราศาสตร์ เรื่อง ปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์0:46ชม.
—20 ดาราศาสตร์ เรื่อง ดาวฤกษ์0:53ชม.
—21 ดาราศาสตร์ เรื่อง ระบบดาวฤกษ์0:15ชม.
—22 ดาราศาสตร์ เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ0:32ชม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกระยะเวลาเรียน

1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน