เตรียม แพทย์ เภสัช ทันตะ สัตวแพทย์ (Copy 3)

ไม่มีหมวดหมู่

เนื้อหาของคอร์ส

ดาวน์โหลดเอกสาร (Copy 3)

เนื้อหา VDO

01 A-Level คณิตศาสตร์ (สรุปเนื้อหา) (Copy 3)

02 คณิตพื้นฐาน (ข้อสอบ O-NET) (Copy 1)

03 คณิตโจทย์ 1 (ข้อสอบสามัญ) (Copy 2)

04 คณิตโจทย์ 2 (ข้อสอบ PAT) (Copy 2)

05 คณิตศาสตร์ สสวท (Copy 1)

01 A-Level ฟิสิกส์ (สรุปเนื้อหา) (Copy 1)

02 ฟิสิกส์โจทย์ 1 (ข้อสอบสามัญ) (Copy 2)

03 ฟิสิกส์โจทย์ 2 (ข้อสอบ PAT) (Copy 2)

04 ฟิสิกส์หน้าห้องสอบ (ดาบ1+2) (Copy 1)

05 ฟิสิกส์ สสวท (Copy 3)

01 A-Level เคมี (สรุปเนื้อหา) (Copy 3)

02 เคมีโจทย์ 1 (ข้อสอบสามัญ) (Copy 2)

03 เคมีโจทย์ 2 (ข้อสอบ PAT) (Copy 1)

เคมี สสวท (Copy 1)