ลดราคา!

A-Level คณิตศาสตร์

เริ่มต้นที่: 1,390฿ for 6 months

Clear

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฟรี
น้องๆลองจับเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ดูนะครับ

รายละเอียดตำรา

เนื้อหาหลักสูตร รวม 132 หัวข้อ กว่า 170 ชั่วโมง

1 A-Level คณิตศาสตร์
2 คณิศาสตร์ พื้นฐาน
3 คณิตศาสตร์โจทย์ 1
4 คณิตศาสตร์โจทย์ 2

 

บทที่ 01 เซต2:16ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์2:29ชม.
บทที่ 03 การให้เหตุผล0:49ชม.
บทที่ 04-1 จำนวนจริง (พื้นฐาน)1:48ชม.
บทที่ 04-2 จำนวนจริง (เพิ่มเติม)2:45ชม.
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน1:35ชม.
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์1:03ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย2:34ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์2:05ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน2:58ชม.
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน3:34ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์3:05ชม.
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์3:44ชม.
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียล และ ลอการิทึม3:27ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์2:41ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์3:05ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน2:08ชม.
บทที่ 17-1 ลำดับและอนุกรม (พื้นฐาน)3:21ชม.
บทที่ 17-2 ลำดับและอนุกรม (เพิ่มเติม)3:00ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน2:34ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน4:05ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์3:57ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยนจัดหมูและทฤษฏีบททวินาม3:23ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น0:44ชม.
บทที่ 23 สถิติ 12:01ชม.
บทที่ 24 สถิติ 22:20ชม.
บทที่ 25 สถิติ 32:01ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น0:49ชม.
บทที่  01 เรื่อง เซต(วิชาสามัญ)0:04ชม.
บทที่  04 เรื่อง จำนวนจริง(วิชาสามัญ)1:01ชม.
บทที่  05 เรื่อง ทฤษฎีจำนวน(วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่  07 ภาคตัดกรวย (วิชาสามัญ)1:42ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ (วิชาสามัญ)1:51ชม.
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม (วิชาสามัญ)1:46ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ (วิชาสามัญ)2:47ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ (วิชาสามัญ)1:56ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน (วิชาสามัญ)2:14ชม.
บทที่ 17 เรื่อง ลำดับและอนุกรม (วิชาสามัญ)1:09ชม.
บทที่ 18 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง (วิชาสามัญ)0:05ชม.
บทที่ 19 เรื่อง อนุุพันธ์และการประยุกต์0:45ชม.
บทที่ 20 เรื่อง ปฏิยานุพันธ์0:33ชม.
บทที่ 21 เรื่อง เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และทฤษฎีบททวินาม(วิชาสามัญ)0:32ชม.
บทที่ 22 เรื่อง ความน่าจะเป็น(วิชาสามัญ)0:50ชม.
บทที่ 23 เรื่อง สถิติ 1(วิชาสามัญ)1:09ชม.
บทที่ 24 เรื่อง สถิติ 2(วิชาสามัญ)0:24ชม.
บทที่ 25 เรื่อง สถิติ 3(วิชาสามัญ)0:31ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:45ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-200:47ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-301:03ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:56ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-221:07ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-321:00ชม.
บทที่ 03 การให้เหตุผล PAT1 ข้อ  
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:45ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-221:06ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-321:08ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 33-421:00ชม.
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-191:00ชม.
บทที่ 05 ทฤษฎีจำนวน ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 20-290:45ชม.
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-121:01ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-41:05ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 5-81:01ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 9-141:05ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 15-251:04ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 26-321:02ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 33-391:06ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 40-490:58ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 50-570:58ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-80:46ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-150:33ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:54ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-240:50ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 25-361:03ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 37-480:49ชม.
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน PAT1 ข้อ  
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-51:07ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 6-171:02ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 18-261:00ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 27-351:08ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 36-410:59ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 42-481:00ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 49-601:03ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 61-721:04ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 09 PAT1 ข้อ 73-841:01ชม.
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์ PAT1 ข้อ  
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 01 ข้อ 1-200:56ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 02 ข้อ 21-401:06ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 03 ข้อ 41-571:00ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 04 ข้อ 58-691:02ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 06 ข้อ 81-900:39ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ ตอนที่ 01 ข้อ 1-201:04ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ ตอนที่ 02 ข้อ 21-340:54ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ ตอนที่ 01 ข้อ 1-151:02ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ ตอนที่ 02 ข้อ 16-301:03ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 01 ข้อ 1-151:03ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 02 ข้อ 16-300:50ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-81:09ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-191:07ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 20-331:02ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 34-421:03ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 43-491:01ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 50-581:05ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 59-670:54ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 68-741:06ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 09 PAT1 ข้อ 75-861:02ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่อง ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-101:00ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่อง ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-230:51ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-80:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-200:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-300:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 31-390:51ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:54ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-220:55ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-320:55ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 33-430:59ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:52ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-201:00ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-301:00ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-131:03ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 14-260:44ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 27-380:42ชม.
บทที่ 23 สถิติ 1 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-101:04ชม.
บทที่ 23 สถิติ 1 ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-190:47ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:44ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-231:02ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 24-331:02ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 34-431:10ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 44-480:23ชม.
บทที่ 25 สถิติ 3 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-191:03ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 021:25ชม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกซื้อ

6 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 6 เดือน + ตำราเรียน, 12 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 12 เดือน + ตำราเรียน, 1 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 2 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 3 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 1 เดือน + ตำราเรียน, 2 เดือน + ตำราเรียน, 3 เดือน + ตำราเรียน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า