ลดราคา!

เตรียมคณะศิลป์คำนวณ

เริ่มต้นที่: 4,900฿ for 6 months

Clear

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Playlist

1 Videos

เนื้อหาหลักสูตร รวม 331 หัวข้อ กว่า 347 ชั่วโมง

1 A-Level คณิตศาสตร์
2 คณิศาสตร์ พื้นฐาน
3 คณิตศาสตร์โจทย์ 1
4 คณิตศาสตร์โจทย์ 2
5 English สำหรับ TGAT+A-Level

บทที่ 01 เซต2:16ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์2:29ชม.
บทที่ 03 การให้เหตุผล0:49ชม.
บทที่ 04-1 จำนวนจริง (พื้นฐาน)1:48ชม.
บทที่ 04-2 จำนวนจริง (เพิ่มเติม)2:45ชม.
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน1:35ชม.
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์1:03ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย2:34ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์2:05ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน2:58ชม.
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน3:34ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์3:05ชม.
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์3:44ชม.
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียล และ ลอการิทึม3:27ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์2:41ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์3:05ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน2:08ชม.
บทที่ 17-1 ลำดับและอนุกรม (พื้นฐาน)3:21ชม.
บทที่ 17-2 ลำดับและอนุกรม (เพิ่มเติม)3:00ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน2:34ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน4:05ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์3:57ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยนจัดหมูและทฤษฏีบททวินาม3:23ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น0:44ชม.
บทที่ 23 สถิติ 12:01ชม.
บทที่ 24 สถิติ 22:20ชม.
บทที่ 25 สถิติ 32:01ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น0:49ชม.
—เอกสาร คณิตศาสตร์ O-Net (ตะลุยโจทย์)—  
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 1 เซต1:15ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 2 การให้เหตุผล0:52ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 23)1:13ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 2 (ข้อ 24 – 44)1:00ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 3 (ข้อ 45 – 72)1:12ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 4 เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 19)1:05ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 4 เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 (ข้อ 20 – 54)1:27ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 17)1:03ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 2 (ข้อ 18 – 42)1:01ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 3 (ข้อ 43 – 65)1:10ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 6 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 24)1:10ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 6 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 (ข้อ 25 – 52)1:11ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 18)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2 (ข้อ 19 – 42)1:04ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 3 (ข้อ 43 – 65)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 4 (ข้อ 66 – 78)0:28ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 8 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 31)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 8 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 (ข้อ 32 – 54)0:58ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 16)1:03ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 2 (ข้อ 17 – 40)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 3 (ข้อ 41 – 68)1:03ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 4 (ข้อ 69 – 98)1:06ชม.
บทที่  01 เรื่อง เซต(วิชาสามัญ)0:04ชม.
บทที่  04 เรื่อง จำนวนจริง(วิชาสามัญ)1:01ชม.
บทที่  05 เรื่อง ทฤษฎีจำนวน(วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่  07 ภาคตัดกรวย (วิชาสามัญ)1:42ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ (วิชาสามัญ)1:51ชม.
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม (วิชาสามัญ)1:46ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ (วิชาสามัญ)2:47ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ (วิชาสามัญ)1:56ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน (วิชาสามัญ)2:14ชม.
บทที่ 17 เรื่อง ลำดับและอนุกรม (วิชาสามัญ)1:09ชม.
บทที่ 18 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง (วิชาสามัญ)0:05ชม.
บทที่ 19 เรื่อง อนุุพันธ์และการประยุกต์0:45ชม.
บทที่ 20 เรื่อง ปฏิยานุพันธ์0:33ชม.
บทที่ 21 เรื่อง เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และทฤษฎีบททวินาม(วิชาสามัญ)0:32ชม.
บทที่ 22 เรื่อง ความน่าจะเป็น(วิชาสามัญ)0:50ชม.
บทที่ 23 เรื่อง สถิติ 1(วิชาสามัญ)1:09ชม.
บทที่ 24 เรื่อง สถิติ 2(วิชาสามัญ)0:24ชม.
บทที่ 25 เรื่อง สถิติ 3(วิชาสามัญ)0:31ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:45ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-200:47ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-301:03ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:56ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-221:07ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-321:00ชม.
บทที่ 03 การให้เหตุผล PAT1 ข้อ  
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:45ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-221:06ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-321:08ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 33-421:00ชม.
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-191:00ชม.
บทที่ 05 ทฤษฎีจำนวน ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 20-290:45ชม.
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-121:01ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-41:05ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 5-81:01ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 9-141:05ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 15-251:04ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 26-321:02ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 33-391:06ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 40-490:58ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 50-570:58ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-80:46ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-150:33ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:54ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-240:50ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 25-361:03ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 37-480:49ชม.
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน PAT1 ข้อ  
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-51:07ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 6-171:02ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 18-261:00ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 27-351:08ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 36-410:59ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 42-481:00ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 49-601:03ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 61-721:04ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 09 PAT1 ข้อ 73-841:01ชม.
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์ PAT1 ข้อ  
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 01 ข้อ 1-200:56ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 02 ข้อ 21-401:06ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 03 ข้อ 41-571:00ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 04 ข้อ 58-691:02ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 06 ข้อ 81-900:39ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ ตอนที่ 01 ข้อ 1-201:04ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ ตอนที่ 02 ข้อ 21-340:54ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ ตอนที่ 01 ข้อ 1-151:02ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ ตอนที่ 02 ข้อ 16-301:03ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 01 ข้อ 1-151:03ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 02 ข้อ 16-300:50ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-81:09ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-191:07ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 20-331:02ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 34-421:03ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 43-491:01ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 50-581:05ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 59-670:54ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 68-741:06ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 09 PAT1 ข้อ 75-861:02ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่อง ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-101:00ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่อง ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-230:51ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-80:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-200:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-300:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 31-390:51ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:54ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-220:55ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-320:55ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 33-430:59ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:52ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-201:00ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-301:00ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-131:03ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 14-260:44ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 27-380:42ชม.
บทที่ 23 สถิติ 1 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-101:04ชม.
บทที่ 23 สถิติ 1 ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-190:47ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:44ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-231:02ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 24-331:02ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 34-431:10ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 44-480:23ชม.
บทที่ 25 สถิติ 3 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-191:03ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 021:25ชม.

– เซต                                                    04:46:00
– ตรรกศาสตร์                                       04:41:00
– จำนวนจริง                                          16:56:00
– ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน                      17:30:00
– ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและลอการิทึม    13:42:00
– เรขาคณิตวิเคราะห์                                03:05:00
– ภาคตัดกรวย                                        04:00:00
– ตรีโกณ                                               05:01:00 
– เมทริกซ์                                              07:52:00
– เวคเตอร์                                              10:18:00
– จำนวนเชิงซ้อน                                    10:52:00
– หลักการนับเบื้องต้น                             11:26:00
– ความน่าจะเป็น                                     06:00:00
– ลำดับและอนุกรม                                 18:15:00
– แคลคูลัส                                             23:02:00
– ความหมายของสถิตศาสตร์
และข้อมูล(สถิติ1)                                  02:00:00
– การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ (สถิติ2)                              01:20:00
– การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ (สถิติ3)                              06:36:00
– ตัวแปรสุมและ
การแจกแจงความน่าจะเป็น (สถิติ4)       11:07:00

01 ระบบนิเวศ ตอนที่ 01 นิเวศวิทยา
01 ระบบนิเวศ ตอนที่ 02 นิเวศวิทยาเชิงสรีระวิทยา
01 ระบบนิเวศ ตอนที่ 03 นิเวศวิทยาเชิงกลุ่มสิ่งมีชีวิต
01 ระบบนิเวศ ตอนที่ 04 นิเวศวิทยาเชิงระบบนิเวศ 1
01 ระบบนิเวศ ตอนที่ 04 นิเวศวิทยาเชิงระบบนิเวศ 2
01 ระบบนิเวศ ตอนที่ 05 ชีวะนิเวศ(ไบโอม)
01 ระบบนิเวศ ตอนที่ 06 ตะลุยโจทย์ข้อ 1 – 100
02 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 กล้องจุลทรรศน์
02 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1 ภาพรวม
02 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 2 ส่วนห่อหุ้มเซลล์
02 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3 นิวเคลียส และ ออแกนเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม
02 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 4 ออแกนเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม
02 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 3 การลำเลียงสาร
02 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 4 การแบ่งเซลล์ -1 ไมโทซิส
02 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 4 การแบ่งเซลล์ -2 ไมโอซิส
02 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  (โจทย์ประกอบเนื้อหา) ตอนที่ 01
02 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต (โจทย์ประกอบเนื้อหา) ตอนที่ 02
03 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 01 ระบบหมุนเวียนเลือด – 1
03 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 01 ระบบหมุนเวียนเลือด – 2
03 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 02 เลือด และ หมู่เลือด
03 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 03 ระบบภูมิคุ้มกัน
03 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 04 การหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊ส
03 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 05 ระบบขับถ่าย
03 การรักษาดุลยภาพ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)
04 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช ตอนที่ 1
04 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช ตอนที่ 2
04 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ข้อที่ 1-40 (โจทย์ประกอบเนื้อหา)
04 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ข้อที่ 41-71 (โจทย์ประกอบเนื้อหา)
04 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ข้อที่ 72-106 (โจทย์ประกอบเนื้อหา)
05 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 1 การค้นคว้าเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง
05 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 2 กระบวนการสังเคราะห์แสง 1 ปฏิกิริยาแสง
05 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 2 กระบวนการสังเคราะห์แสง 2 ปฏิกิริยาตรึงคาร์บอน
05 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 3 การหายใจแสง
05 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสง
05 การสังเคราะห์แสง (โจทย์ประกอบเนื้อหา)
06 การสืบพันธุ์ของพืช
07 การรับรู้และการตอบสนองของพืช ตอนที่ 01 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 1 ฮอร์โมนพืช
07 การรับรู้และการตอบสนองของพืช ตอนที่ 02 เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
08 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน 1
08 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน 2
08 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน 3 (เฉลยโจทย์)
08 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 2 complete – incomplete , co domintant
08 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 3 เฉลยโจทย์ complete – incomplete , co domintant
08 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 4 multiple allele
08 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 5 sex influenced & sex limited triat
08 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โจทย์เสริม 01
08 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โจทย์เสริม 02
08 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โจทย์เสริม 03
08 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โจทย์เสริม 04
08 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โจทย์เสริม 05
09 วิวัฒนาการ ตอนที่ 01 หลักฐานทางวิวัฒนาการ
09 วิวัฒนาการ ตอนที่ 02 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
09 วิวัฒนาการ ตอนที่ 03 พันธุศาสตร์ประชากร
09 วิวัฒนาการ ตอนที่ 04 วิวัฒนาการระดับจุลภาค
09 วิวัฒนาการ ตอนที่ 05 วิวัฒนาการระดับมหภาค
09 วิวัฒนาการ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)
 
 
 

– โครงสร้างอะตอม
– ตารางธาตุ
– พันธะเคมี (พันธะไอออนิก) ตอนที่ 1
– พันธะเคมี (พันธะโคเวเลนต์) ตอนที่ 2
– พอลิเมอร์
– อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
– บทนำฟิสิกส์ ตอนที่ 01

– บทนำฟิสิกส์ ตอนที่ 02
– มวล แรง กฏนิวตัน
– ปรากฏการณ์คลื่น
– เสียงและการได้ยิน
– แสงและการมองเห็น
– แม่เหล็กไฟฟ้า

– โครงสร้างโลก
– ธรณีภาค
– ธรณีพิบัติ
– แร่ หิน ทรัพยากร
– ธรณีประวัติ
– ธรณีโครงสร้างหิน
– การบอกตำแหน่งทรงกลมฟ้า ตอนที่ 01
– การบอกตำแหน่งทรงกลมฟ้า ตอนที่ 02
– เอกภพวิทยา
– การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
– ระบบสุริยะ
– ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดวงจันทร์
– ดาวฤกษ์
– ระบบดาวฤกษ์
– เทคโนโลยีอวกาศ


Sentence Structure 1 โครงสร้างประโยคในรูป active voice_
Sentence Structure 2 โครงสร้างประโยคในรูป passive voice_
Sentence Structure 3 การละ Verb to do_
Sentence Structure 4 สรุปโครงสร้างประโยค_
Sentence Structure 5 ประโยคที่มีส่วนขยาย
Sentence Structure 6 ตัวอย่างการเขียนประโยคที่มีส่วนขยาย-009
Sentence Structure 7 การลดรูปส่วนขยาย
Sentence Structure 8 การย้ายที่ส่วนขยาย
Sentence Structure 9 การรวมประโยคโดยใช้ตัวเชื่อม
Sentence Structure 10 การใช้ตัวเชื่อม if (1)
Sentence Structure 11 การใช้ตัวเชื่อม if (2)
Sentence Structure 12 ทบทวนบทเรียนที่ 1-12 + การใช้ Adverb
Sentence Structure 13. ทบทวน Adverb + คำที่ผันไปจากคำกริยาแต่ไม่ใช่กริยาของประโยค
Complete test 1 (1-5)
Complete Test 1 (6-10)
Complete Test 1 (16-20)
Complete Test 1 (21-25)
Complete Test 2 (1-5)
Complete Test 2 (6-10)
Complete Test 2 (16-22)
Complete Test 2 (23-25)
Complete Test 3 (1-5)
Complete Test 3 (6-10)
Complete Test 3 (16-19)
Complete Test 3 (20-25)
Complete Test 4 (1-5)
Complete Test 4 (5-10)
Complete Test 4 (16-20)
Complete Test 4 (21-25)
Complete Test 5 (1-5)
Complete Test 5 (6-10)
Complete Test 5 (16-20)
Complete Test 5 (21-25)
Model Test 1 (1-15)
Model Test 1 (16-25)
Model Test 1 (26-32)
Model Test 1 (33-40)
Model Test 2 (1-11)
Model Test 2 (12-15)
Model Test 2 (16-25)
Model Test 2 (26-40)
Model Test 3 (1-8)
Model Test 3 (9-15)
Model Test 3 (27-37)
Model Test 3 (38-40)
Model Test 4 (1-7)
Model Test 4 (8-11)
Model Test 4 (12-15)
Model Test 4 (16-20)
Model Test 4 (27-32)
Model Test 4 (33-40)
Model Test 5 (1-9)
Model Test 5 (10-15)
Model Test 5 (16-20)
Model Test 5 (21-30)
Model Test 5 (31-40)
Model Test 6 ( 1-20) Fast
Model Test 7 (1-9)
Model Test 7 (10-15)
Model Test 7 (16-20)
Model Test 7 (21-28)
Model Test 7 (29-40)

 

เอกสาร ภาษาไทย วิชาสามัญ  
เอกสาร ภาษาไทย O-Net  
ภาษาไทย วิชาสามัญ0:59ชม.
ภาษาไทย O-Net2:09ชม.
เอกสารประกอบการเรียน นิติศาสตร์  
เอกสารประกอบการเรียน ประวัติศาสตร์ตะวันตก  
เอกสารประกอบการเรียน ประวัติศาสตร์ตะวันออก  
เอกสารประกอบการเรียน ประวัติศาสตร์ไทย  
เอกสารประกอบการเรียน ภูมิศาสตร์  
เอกสารประกอบการเรียน รัฐศาสตร์  
เอกสารประกอบการเรียน เศรษฐศาสตร์  
นิติศาสตร์ เนื้อหา 01 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย1:22ชม.
นิติศาสตร์ เนื้อหา 02 ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย0:24ชม.
นิติศาสตร์ เนื้อหา 03 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์2:38ชม.
นิติศาสตร์ เนื้อหา 04 กฎหมายอาญา1:10ชม.
นิติศาสตร์ เนื้อหา 05 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา0:03ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 01 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย0:09ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 02 ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย0:06ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 03 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์0:29ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 04 กฎหมายอาญา0:21ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 05 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา0:05ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 01 ความรู้ทั่วไปของประวัติศาสตร์0:14ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 02 หลักฐานทางประวัติศาสตร์0:08ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 03 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย0:15ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 04 อาณาจักรสุโขทัย0:17ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 05 อาณาจักรอยุธยา0:48ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 06 อาณาจักรธนบุรี0:04ชม.
ประวัติศาสตร์ไทย เนื้อหา 07 อาณาจักรรัตนโกสินทร์0:56ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 01 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์0:06ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 02 หลักฐานทางประวัติศาสตร์0:02ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 03 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย0:06ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 04 อาณาจักรสุโขทัย0:03ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 05 อาณาจักรอยุธยา0:12ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ 07 อาณาจักรรัตนโกสินทร์0:26ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 01  (สมัยก่อนประวัติศาสตร์)0:06ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 02 (สมัยโบราณ)0:19ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 03 (สมัยกลาง)0:18ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 04 (สมัยใหม่)0:34ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 05 (สมัยปัจจุบัน)0:09ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 06 (ประวัติศาสตร์จีน)0:08ชม.
ประวัติศาสตร์สากล เนื้อหา 07 (ประวัติศาสตร์อินเดีย)0:05ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 01 (โจทย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์)0:05ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 02  (โจทย์สมัยโบราณ)0:13ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 03 (โจทย์สมัยกลาง)0:14ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 04 (โจทย์สมัยใหม่)0:20ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 05 (โจทย์สมัยปัจจุบัน)0:05ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 06 (โจทย์ประวัติศาสตร์จีน)0:07ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล 07 (โจทย์ประวัติศาสตร์อินเดีย)0:04ชม.
ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 12:06ชม.
ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 21:29ชม.
รัฐศาสตร์ เนื้อหา ตอนที่ 01 (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ)0:28ชม.
รัฐศาสตร์ เนื้อหา ตอนที่ 02 (ระบอบการปกครอง)0:40ชม.
รัฐศาสตร์ เนื้อหา ตอนที่ 03 (การปกครองของไทย)0:47ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ รัฐศาสตร์ ตอนที่ 01 (โจทย์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ)0:14ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ รัฐศาสตร์ ตอนที่ 02 (โจทย์ระบอบการปกครอง)0:26ชม.
……ตัวอย่างข้อสอบ รัฐศาสตร์ ตอนที่ 03 (โจทย์การปกครองของไทย)0:32ชม.

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกระยะเวลาเรียน

12 เดือน + ตำราเรียน, 6 เดือน + ตำราเรียน, 4 เดือน + ตำราเรียน, 3 เดือน + ตำราเรียน, 2 เดือน + ตำราเรียน, 1 เดือน + ตำราเรียน, 4 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 3 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 2 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 1 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า