ลดราคา!

เตรียม คณะวิทย์

เริ่มต้นที่: 3,000฿ for 3 months

Clear

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาหลักสูตร รวม 620 หัวข้อ กว่า 678 ชั่วโมง

1 A-Level คณิตศาสตร์
2 คณิศาสตร์ พื้นฐาน
3 คณิตศาสตร์โจทย์ 1
4 คณิตศาสตร์โจทย์ 2
5 A-Level ฟิสิกส์
6 ฟิสิกส์ โจทย์ 1
7 ฟิสิกส์ โจทย์ 2
8 A-Level เคมี
9 เคมีโจทย์ 1
10 เคมีโจทย์ 2
11 A-Level ชีวะ
12 ชีวะโจทย์ 1
13 ชีวะโจทย์ 2
14 English สำหรับ TGAT+A-Level
15 A-Level ภาษาไทย
16 A-Level สังคม

 

บทที่ 01 เซต2:16ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์2:29ชม.
บทที่ 03 การให้เหตุผล0:49ชม.
บทที่ 04-1 จำนวนจริง (พื้นฐาน)1:48ชม.
บทที่ 04-2 จำนวนจริง (เพิ่มเติม)2:45ชม.
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน1:35ชม.
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์1:03ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย2:34ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์2:05ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน2:58ชม.
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน3:34ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์3:05ชม.
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์3:44ชม.
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียล และ ลอการิทึม3:27ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์2:41ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์3:05ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน2:08ชม.
บทที่ 17-1 ลำดับและอนุกรม (พื้นฐาน)3:21ชม.
บทที่ 17-2 ลำดับและอนุกรม (เพิ่มเติม)3:00ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน2:34ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน4:05ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์3:57ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยนจัดหมูและทฤษฏีบททวินาม3:23ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น0:44ชม.
บทที่ 23 สถิติ 12:01ชม.
บทที่ 24 สถิติ 22:20ชม.
บทที่ 25 สถิติ 32:01ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น0:49ชม.
—เอกสาร คณิตศาสตร์ O-Net (ตะลุยโจทย์)—  
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 1 เซต1:15ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 2 การให้เหตุผล0:52ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 23)1:13ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 2 (ข้อ 24 – 44)1:00ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 3 จำนวนจริง ตอนที่ 3 (ข้อ 45 – 72)1:12ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 4 เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 19)1:05ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 4 เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 (ข้อ 20 – 54)1:27ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 17)1:03ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 2 (ข้อ 18 – 42)1:01ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 5 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 3 (ข้อ 43 – 65)1:10ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 6 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 24)1:10ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 6 อัตราส่วนตรีโกณมิติ ตอนที่ 2 (ข้อ 25 – 52)1:11ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 18)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2 (ข้อ 19 – 42)1:04ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 3 (ข้อ 43 – 65)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 4 (ข้อ 66 – 78)0:28ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 8 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 31)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 8 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 2 (ข้อ 32 – 54)0:58ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 1 (ข้อ 1 – 16)1:03ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 2 (ข้อ 17 – 40)1:07ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 3 (ข้อ 41 – 68)1:03ชม.
ตะลุยโจทย์ คณิต O-Net บทที่ 9 สถิติเบื้องต้น ตอนที่ 4 (ข้อ 69 – 98)1:06ชม.
บทที่  01 เรื่อง เซต(วิชาสามัญ)0:04ชม.
บทที่  04 เรื่อง จำนวนจริง(วิชาสามัญ)1:01ชม.
บทที่  05 เรื่อง ทฤษฎีจำนวน(วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่  07 ภาคตัดกรวย (วิชาสามัญ)1:42ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ (วิชาสามัญ)1:51ชม.
บทที่ 13 เอ็กซ์โพแนนเชียลและลอการิทึม (วิชาสามัญ)1:46ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ (วิชาสามัญ)2:47ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ (วิชาสามัญ)1:56ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน (วิชาสามัญ)2:14ชม.
บทที่ 17 เรื่อง ลำดับและอนุกรม (วิชาสามัญ)1:09ชม.
บทที่ 18 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง (วิชาสามัญ)0:05ชม.
บทที่ 19 เรื่อง อนุุพันธ์และการประยุกต์0:45ชม.
บทที่ 20 เรื่อง ปฏิยานุพันธ์0:33ชม.
บทที่ 21 เรื่อง เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และทฤษฎีบททวินาม(วิชาสามัญ)0:32ชม.
บทที่ 22 เรื่อง ความน่าจะเป็น(วิชาสามัญ)0:50ชม.
บทที่ 23 เรื่อง สถิติ 1(วิชาสามัญ)1:09ชม.
บทที่ 24 เรื่อง สถิติ 2(วิชาสามัญ)0:24ชม.
บทที่ 25 เรื่อง สถิติ 3(วิชาสามัญ)0:31ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:45ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-200:47ชม.
บทที่ 01 เซต ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-301:03ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:56ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-221:07ชม.
บทที่ 02 ตรรกศาสตร์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-321:00ชม.
บทที่ 03 การให้เหตุผล PAT1 ข้อ  
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-100:45ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-221:06ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-321:08ชม.
บทที่ 04 จำนวนจริง ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 33-421:00ชม.
บทที่ 05 ทฤษฏีจำนวน ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-191:00ชม.
บทที่ 05 ทฤษฎีจำนวน ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 20-290:45ชม.
บทที่ 06 เรขาคณิตวิเคราะห์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-121:01ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-41:05ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 5-81:01ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 9-141:05ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 15-251:04ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 26-321:02ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 33-391:06ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 40-490:58ชม.
บทที่ 07 ภาคตัดกรวย ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 50-570:58ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-80:46ชม.
บทที่ 08 ความสัมพันธ์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-150:33ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:54ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-240:50ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 25-361:03ชม.
บทที่ 09 ฟังก์ชัน ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 37-480:49ชม.
บทที่ 10 ตรีโกณพื้นฐาน PAT1 ข้อ  
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-51:07ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 6-171:02ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 18-261:00ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 27-351:08ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 36-410:59ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 42-481:00ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 49-601:03ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 61-721:04ชม.
บทที่ 11 ตรีโกณประยุกต์ ตอนที่ 09 PAT1 ข้อ 73-841:01ชม.
บทที่ 12 เลขยกกำลังและกรณฑ์ PAT1 ข้อ  
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 01 ข้อ 1-200:56ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 02 ข้อ 21-401:06ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 03 ข้อ 41-571:00ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 04 ข้อ 58-691:02ชม.
บทที่ 13 ฟังก์ชันเอ็กซ์โพแนนเชียลและะลอการิทึม ตอนที่ 06 ข้อ 81-900:39ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ ตอนที่ 01 ข้อ 1-201:04ชม.
บทที่ 14 เมตริกซ์ ตอนที่ 02 ข้อ 21-340:54ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ ตอนที่ 01 ข้อ 1-151:02ชม.
บทที่ 15 เวคเตอร์ ตอนที่ 02 ข้อ 16-301:03ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 01 ข้อ 1-151:03ชม.
บทที่ 16 จำนวนเชิงซ้อน ตอนที่ 02 ข้อ 16-300:50ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-81:09ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-191:07ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 20-331:02ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 34-421:03ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 43-491:01ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 06 PAT1 ข้อ 50-581:05ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 07 PAT1 ข้อ 59-670:54ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 08 PAT1 ข้อ 68-741:06ชม.
บทที่ 17 ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 09 PAT1 ข้อ 75-861:02ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่อง ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-101:00ชม.
บทที่ 18 ลิมิตและความต่อเนื่อง ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-230:51ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-80:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 9-200:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-300:59ชม.
บทที่ 19 อนุพันธ์และการประยุกต์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 31-390:51ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:54ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-220:55ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 23-320:55ชม.
บทที่ 20 ปฏิยานุพันธ์ ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 33-430:59ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:52ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-201:00ชม.
บทที่ 21 เรียงสับเปลี่ยน จัดหมู่ และ ทฤษฏีบททวินาม ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 21-301:00ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-131:03ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 14-260:44ชม.
บทที่ 22 ความน่าจะเป็น ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 27-380:42ชม.
บทที่ 23 สถิติ 1 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-101:04ชม.
บทที่ 23 สถิติ 1 ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 11-190:47ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-120:44ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 02 PAT1 ข้อ 13-231:02ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 03 PAT1 ข้อ 24-331:02ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 04 PAT1 ข้อ 34-431:10ชม.
บทที่ 24 สถิติ 2 ตอนที่ 05 PAT1 ข้อ 44-480:23ชม.
บทที่ 25 สถิติ 3 ตอนที่ 01 PAT1 ข้อ 1-191:03ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 26 กำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 021:25ชม.

– เซต                                                    04:46:00
– ตรรกศาสตร์                                       04:41:00
– จำนวนจริง                                          16:56:00
– ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน                      17:30:00
– ฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลและลอการิทึม    13:42:00
– เรขาคณิตวิเคราะห์                                03:05:00
– ภาคตัดกรวย                                        04:00:00
– ตรีโกณ                                               05:01:00 
– เมทริกซ์                                              07:52:00
– เวคเตอร์                                              10:18:00
– จำนวนเชิงซ้อน                                    10:52:00
– หลักการนับเบื้องต้น                             11:26:00
– ความน่าจะเป็น                                     06:00:00
– ลำดับและอนุกรม                                 18:15:00
– แคลคูลัส                                             23:02:00
– ความหมายของสถิตศาสตร์
และข้อมูล(สถิติ1)                                  02:00:00
– การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ (สถิติ2)                              01:20:00
– การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ (สถิติ3)                              06:36:00
– ตัวแปรสุมและ
การแจกแจงความน่าจะเป็น (สถิติ4)       11:07:00

บทที่ 01 บทนำฟิสิกส์ ตอนที่ 013:21ชม.
บทที่ 01 บทนำฟิสิกส์ ตอนที่ 021:13ชม.
บทที่ 02 การเคลื่อนที่เส้นตรง1:34ชม.
บทที่ 03 มวล แรง กฏนิวตัน1:23ชม.
บทที่ 04 สมดุลกล2:06ชม.
บทที่ 05 สภาพยืดหยุ่น0:22ชม.
บทที่ 06 งาน กำลังงาน และ พลังงาน0:36ชม.
บทที่ 07 โมเมนตัม และ การชน1:08ชม.
บทที่ 08 โปรเจ็คไทล์0:28ชม.
บทที่ 09 การเคลื่อนที่แบบวงกลม0:56ชม.
บทที่ 10 ซิมเปิ้ลฮาร์มอนิก1:05ชม.
บทที่ 11 การกลิ้ง1:02ชม.
บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น1:53ชม.
……บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น (โจทย์เสริมความเข้าใจ)1:35ชม.
บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน1:42ชม.
……บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน (โจทย์เสริมความเข้าใจ)1:20ชม.
บทที่ 14 แสงและการมองเห็น2:20ชม.
บทที่ 15 ของเหลวของไหล1:40ชม.
บทที่ 16 ความร้อน1:28ชม.
บทที่ 17 แก๊สและทฤษฏีจลน์1:17ชม.
บทที่ 18 กฏข้อ 1 เทอร์โมไดนามิกส์0:58ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 12:28ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต ตอนที่ 22:01ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 12:20ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง ตอนที่ 22:02ชม.
บทที่ 21 แม่เหล็กไฟฟ้า2:40ชม.
บทที่ 22 ไฟฟ้ากระแสสลับ2:24ชม.
บทที่ 23 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า1:50ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม ตอน 12:57ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม ตอน 21:56ชม.
บทที่ 25 ฟิสิกส์นิวเคลียร์3:00ชม.
บทที่ 02 เรื่อง การเคลื่อนที่เส้นตรง (วิชาสามัญ)0:37ชม.
บทที่ 03 มวล แรง และกฏนิวตัน (วิชาสามัญ)0:56ชม.
บทที่ 04 สมดุล (วิชาสามัญ)1:05ชม.
บทที่ 05 สภาพยืดหยุ่น (วิชาสามัญ)0:15ชม.
บทที่ 06 งาน กำลังงาน และพลังงาน (วิชาสามัญ)1:01ชม.
บทที่ 07 โมเมนตัมและการชน (วิชาสามัญ)0:51ชม.
บทที่ 08 โปรเจ็คไทล์ (วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่ 09 วงกลม (วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่ 10 ซิมเปิ้ลฮามอร์นิก (วิชาสามัญ)0:33ชม.
บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น (วิชาสามัญ)0:35ชม.
บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน (วิชาสามัญ)0:41ชม.
บทที่ 14 แสงและการมองเห็น (วิชาสามัญ)0:44ชม.
บทที่ 15 ของเหลวของไหล (วิชาสามัญ)1:08ชม.
บทที่ 16 ความร้อน (วิชาสามัญ)0:08ชม.
บทที่ 17 แก๊สและทฤษฏีจลน์ (วิชาสามัญ)0:37ชม.
บทที่ 18 กฏข้อที่ 1 เทอร์โมไดนามิกส์ (วิชาสามัญ)0:22ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต (วิชาสามัญ)1:28ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง (วิชาสามัญ)1:47ชม.
บทที่ 21 แม่เหล็กไฟฟ้า (วิชาสามัญ)0:46ชม.
บทที่ 22 ไฟฟ้ากระแสสลับ (วิชาสามัญ)0:51ชม.
บทที่ 23 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (วิชาสามัญ)0:57ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม (วิชาสามัญ)0:23ชม.
บทที่ 25 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (วิชาสามัญ)0:26ชม.
บทที่ 01 บทนำฟิสิกส์ PAT20:29ชม.
บทที่ 02 การเคลื่อนที่เส้นตรง PAT22:16ชม.
บทที่ 03 มวล แรง และกฏนิวตัน PAT21:27ชม.
บทที่ 04 สมดุลกล PAT21:33ชม.
บทที่ 05 สภาพยืดหยุ่น PAT20:30ชม.
บทที่ 06 งาน กำลังงาน และพลังงาน PAT23:03ชม.
บทที่ 07 โมเมนตัมและการชน PAT21:24ชม.
บทที่ 08 โปรเจ็คไทล์ PAT22:09ชม.
บทที่ 09 วงกลม PAT21:28ชม.
บทที่ 10 ซิมเปิ้ลฮามอร์นิก PAT21:19ชม.
บทที่ 11 การกลิ้ง PAT2  
บทที่ 12 ปรากฏการณ์คลื่น PAT20:59ชม.
บทที่ 13 เสียงและการได้ยิน PAT22:01ชม.
บทที่ 14 แสงและการมองเห็น PAT22:50ชม.
บทที่ 15 ของเหลวของไหล PAT22:57ชม.
บทที่ 16 ความร้อน PAT20:36ชม.
บทที่ 17 แก๊สและทฤษฏีจลน์ PAT21:23ชม.
บทที่ 18 กฏข้อที่ 1 เทอร์โมไดนามิกส์ PAT20:48ชม.
บทที่ 19 ไฟฟ้าสถิต PAT23:49ชม.
บทที่ 20 ไฟฟ้ากระแสตรง PAT22:42ชม.
บทที่ 21 แม่เหล็กไฟฟ้า PAT22:40ชม.
บทที่ 22 ไฟฟ้ากระแสสลับ PAT21:19ชม.
บทที่ 23 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า PAT20:57ชม.
บทที่ 24 ฟิสิกส์อะตอม PAT22:06ชม.
บทที่ 25 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ PAT21:20ชม.
บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม4:07ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ2:42ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (พันธะไอออนิก) ตอนที่ 11:57ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (พันธะโคเวเลนต์) ตอนที่ 22:37ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 14:10ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ ตอนที่ 23:56ชม.
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส1:37ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี1:32ชม.
บทที่ 07 สมดุลเคมี1:23ชม.
บทที่ 08 กรด-เบส4:15ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี3:18ชม.
บทที่ 10 เคมีในอุตสาหกรรม0:38ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์2:42ชม.
บทที่ 12 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์0:38ชม.
บทที่ 13 พอลิเมอร์0:22ชม.
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล0:47ชม.
บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม (วิชาสามัญ)0:59ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ (วิชาสามัญ)2:03ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (วิชาสามัญ)1:15ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (วิชาสามัญ)2:43ชม.
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (วิชาสามัญ)1:04ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี (วิชาสามัญ)1:02ชม.
บทที่ 07 สมดุลเคมี (วิชาสามัญ)1:41ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (วิชาสามัญ)2:20ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (วิชาสามัญ)1:37ชม.
บทที่ 10 เคมีในอุตสาหกรรม (วิชาสามัญ)0:28ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (วิชาสามัญ)1:14ชม.
บทที่ 12 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ (วิชาสามัญ)0:18ชม.
บทที่ 13 พอลิเมอร์ (วิชาสามัญ)0:25ชม.
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล (วิชาสามัญ)0:37ชม.
บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม (PAT2) ตอนที่ 011:29ชม.
บทที่ 01 โครงสร้างอะตอม (PAT2) ตอนที่ 021:32ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ (PAT2) ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ (PAT2) ตอนที่ 021:15ชม.
บทที่ 02 ตารางธาตุ (PAT2) ตอนที่ 031:12ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (PAT2) ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (PAT2) ตอนที่ 020:50ชม.
บทที่ 03 พันธะเคมี (PAT2) ตอนที่ 031:33ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (PAT2) ตอนที่ 011:09ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (PAT2) ตอนที่ 021:19ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (PAT2) ตอนที่ 031:30ชม.
บทที่ 04 ปริมาณสารสัมพันธ์ (PAT2) ตอนที่ 041:53ชม.
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (PAT2) ตอนที่ 011:05ชม.
บทที่ 05 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส (PAT2) ตอนที่ 021:15ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี (PAT2) ตอนที่ 010:53ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี (PAT2) ตอนที่ 021:00ชม.
บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี (PAT2) ตอนที่ 031:19ชม.
บทที่ 07 สมดุลเคมี (PAT2) ตอนที่ 010:57ชม.
บทที่ 07 สมดุลเคมี (PAT2) ตอนที่ 021:40ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (PAT2) ตอนที่ 011:10ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (PAT2) ตอนที่ 021:51ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (PAT2) ตอนที่ 031:41ชม.
บทที่ 08 กรด – เบส (PAT2) ตอนที่ 041:17ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (PAT2) ตอนที่ 010:41ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (PAT2) ตอนที่ 021:17ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (PAT2) ตอนที่ 030:48ชม.
บทที่ 09 ไฟฟ้าเคมี (PAT2) ตอนที่ 041:09ชม.
บทที่ 10 เคมีในอุตสาหกรรม (PAT2)0:50ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (PAT2) ตอนที่ 011:03ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (PAT2) ตอนที่ 020:57ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (PAT2) ตอนที่ 031:23ชม.
บทที่ 11 เคมีอินทรีย์ (PAT2) ตอนที่ 041:28ชม.
บทที่ 12 ซากเชื้อเพลิงดึกดำบรรพ์ (PAT2)1:25ชม.
บทที่ 13 พอลิเมอร์ (PAT2) ตอนที่ 011:03ชม.
บทที่ 13 พอลิเมอร์ (PAT2) ตอนที่ 020:52ชม.
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล (PAT2) ตอนที่ 011:00ชม.
บทที่ 14 สารชีวโมเลกุล (PAT2) ตอนที่ 020:53ชม.
บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 น้ำและแร่ธาตุ0:48ชม.
บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 คาร์โบไฮเดรต1:29ชม.
บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 3 โปรตีน0:39ชม.
บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 4 ลิพิด0:53ชม.
บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 5 กรดนิวคลีอิก0:34ชม.
บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 6 วิตามิน ปฏิกิริยาเคมี เอนไซม์1:07ชม.
……บทที่ 02 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (โจทย์ประกอบเนื้อหา)2:24ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 กล้องจุลทรรศน์1:14ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 1 ภาพรวม1:10ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 2 ส่วนห่อหุ้มเซลล์0:56ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 3 นิวเคลียส และ ออแกนเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม1:14ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ 4 ออแกนเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม1:07ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 3 การลำเลียงสาร1:25ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 4 การแบ่งเซลล์ -1 ไมโทซิส1:09ชม.
บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 4 การแบ่งเซลล์ -2 ไมโอซิส1:08ชม.
……บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  (โจทย์ประกอบเนื้อหา) ตอนที่ 011:57ชม.
……บทที่ 03 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต (โจทย์ประกอบเนื้อหา) ตอนที่ 021:47ชม.
บทที่ 04 ระบบย่อยอาหาร ตอนที่ 1 การย่อยอาหารของสัตว์0:48ชม.
บทที่ 04 ระบบย่อยอาหาร ตอนที่ 2 การย่อยอาหารในสัตว์0:58ชม.
บทที่ 04 ระบบย่อยอาหาร ตอนที่ 3 การย่อยอาหารของคน1:10ชม.
บทที่ 04 ระบบย่อยอาหาร ตอนที่ 4 การสลายอาหารระดับเซลล์ 11:01ชม.
บทที่ 04 ระบบย่อยอาหาร ตอนที่ 4 การสลายอาหารระดับเซลล์ 20:58ชม.
……บทที่ 04 ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์ 01 (โจทย์ประกอบเนื้อหา)1:05ชม.
……บทที่ 04 การสลายอาหารระดับเซลล์  02 (โจทย์ประกอบเนื้อหา)1:17ชม.
บทที่ 05 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ตอนที่ 01 การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและการสิบพันธุ์แบบอาศัยเพศ0:50ชม.
บทที่ 05 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ตอนที่ 02 การสืบพันธ์ของมนุษย์0:53ชม.
บทที่ 05 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ตอนที่ 03 เรื่อง อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง0:53ชม.
บทที่ 05 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ตอนที่ 04 เรื่อง การปฏิสนธิ0:11ชม.
บทที่ 05 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโต ตอนที่ 05 การตั้งครรภ์0:05ชม.
……บทที่ 05 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (โจทย์ประกอบเนื้อหา)1:12ชม.
บทที่ 06 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 01 ระบบหมุนเวียนเลือด – 10:54ชม.
บทที่ 06 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 01 ระบบหมุนเวียนเลือด – 20:53ชม.
บทที่ 06 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 02 เลือด และ หมู่เลือด1:10ชม.
บทที่ 06 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 03 ระบบภูมิคุ้มกัน0:52ชม.
บทที่ 06 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 04 การหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊ส1:06ชม.
บทที่ 06 การรักษาดุลภาพในร่างกาย ตอนที่ 05 ระบบขับถ่าย1:16ชม.
……บทที่ 06 การรักษาดุลยภาพ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)3:05ชม.
บทที่ 07 การเคลื่อนที่ในสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 01 การเคลื่อนที่ของโพรทิส1:02ชม.
บทที่ 07 การเคลื่อนที่ในสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 02 การเคลื่อนที่ของสัตว์ – 11:13ชม.
บทที่ 07 การเคลื่อนที่ในสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 03 การเคลื่อนที่ของสัตว์ – 21:19ชม.
……บทที่ 07 การเคลื่อนไหวในสิ่งมีชีวิต (โจทย์ประกอบเนื้อหา)0:25ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 1 การรับรู้ การตอบสนอง และเซลล์ประสาท0:58ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 2 การทำงานของเซลล์ประสาท1:08ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 3 การถ่ายทอดกระแสประสาท0:35ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 4 ระบบประสาทในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ0:19ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 5 ภาพรวมระบบประสาทของมนุษย์0:23ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 6 ระบบประสาทส่วนกลาง1:19ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 7 ระบบประสาทรอบนอก(เส้นประสาท)0:22ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 8 ระบบประสาทโซมาติก0:23ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 9 ระบบประสาทอัตโนวัติ0:33ชม.
บทที่ 08 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 10 อวัยวะรับสัมผัส0:53ชม.
……บทที่ 08 ระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส (โจทย์ประกอบเนื้อหา)1:44ชม.
บทที่ 09 ระบบต่อมไร้ท่อ ตอนที่ 1 ต่อมไร้ท่อ0:24ชม.
บทที่ 09 ระบบต่อมไร้ท่อ ตอนที่ 2 ฮอร์โมนและกลไกการทำงาน0:23ชม.
บทที่ 09 ระบบต่อมไร้ท่อ ตอนที่ 3 ฮอร์โมน1:08ชม.
บทที่ 09 ระบบต่อมไร้ท่อ ตอนที่ 4 ความผิดปกติ , ฮอร์โมนที่ทำงานตรงกันข้าม , ฟิโรโมน0:29ชม.
……บทที่ 09 ระบบต่อมไร้ท่อ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)1:05ชม.
บทที่ 10 พฤติกรรมสัตว์0:55ชม.
……บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)0:41ชม.
บทที่ 11 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช ตอนที่ 11:35ชม.
บทที่ 11 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืช ตอนที่ 22:40ชม.
บทที่ 12 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 1 การค้นคว้าเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง1:01ชม.
บทที่ 12 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 2 กระบวนการสังเคราะห์แสง 1 ปฏิกิริยาแสง1:10ชม.
บทที่ 12 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 2 กระบวนการสังเคราะห์แสง 2 ปฏิกิริยาตรึงคาร์บอน1:04ชม.
บทที่ 12 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 3 การหายใจแสง0:18ชม.
บทที่ 12 การสังเคราะห์แสง ตอนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสง0:27ชม.
บทที่ 13 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช1:54ชม.
บทที่ 14 การรับรู้และการตอบสนองของพืช ตอนที่ 01 การรับรู้และการตอบสนอง ตอนที่ 1 ฮอร์โมนพืช0:53ชม.
บทที่ 14 การรับรู้และการตอบสนองของพืช ตอนที่ 02 เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม0:35ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน 11:04ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน 21:25ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐาน 3 (เฉลยโจทย์))0:52ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 2 complete – incomplete , co domintant1:37ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 3 เฉลยโจทย์ complete – incomplete , co domintant1:16ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 4 multiple allele1:00ชม.
บทที่ 15 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 5 sex influenced & sex limited triat0:26ชม.
บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม ตอนที่ 01 ความรู้พื้นฐาน0:42ชม.
บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม ตอนที่ 02 การจำลองดีเอ็นเอ0:20ชม.
บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม ตอนที่ 03 การถอดรหัส RNA0:22ชม.
บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม ตอนที่ 04 รหัสพันธุกรรม0:11ชม.
บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม ตอนที่ 05 การแปรรหัส0:21ชม.
บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม ตอนที่ 06 การกลายพันธุุ์0:42ชม.
……บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม (โจทย์ประกอบเนื้อหา) ตอนที่ 11:30ชม.
……บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม (โจทย์ประกอบเนื้อหา) ตอนที่ 20:45ชม.
บทที่ 17 เทคโนโลยีดีเอ็นเอ0:48ชม.
……บทที่ 17 พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)0:25ชม.
บทที่ 18 วิวัฒนาการ ตอนที่ 01 หลักฐานทางวิวัฒนาการ0:27ชม.
บทที่ 18 วิวัฒนาการ ตอนที่ 02 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ0:19ชม.
บทที่ 18 วิวัฒนาการ ตอนที่ 03 พันธุศาสตร์ประชากร0:38ชม.
บทที่ 18 วิวัฒนาการ ตอนที่ 04 วิวัฒนาการระดับจุลภาค0:29ชม.
บทที่ 18 วิวัฒนาการ ตอนที่ 05 วิวัฒนาการระดับมหภาค0:28ชม.
……บทที่ 18 วิวัฒนาการ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)1:30ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 01 นิเวศวิทยา0:11ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 02 นิเวศวิทยาเชิงสรีระวิทยา0:24ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 03 นิเวศวิทยาเชิงกลุ่มสิ่งมีชีวิต0:22ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 04 นิเวศวิทยาเชิงระบบนิเวศ 11:07ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 04 นิเวศวิทยาเชิงระบบนิเวศ 20:28ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 05 ชีวะนิเวศ(ไบโอม)0:28ชม.
บทที่ 20 ระบบนิเวศ ตอนที่ 06 ตะลุยโจทย์ข้อ 1 – 1000:57ชม.
……บทที่ 20 ระบบนิเวศ (โจทย์ประกอบเนื้อหา)0:37ชม.
บทที่ 21 ประชากร0:34ชม.
……บทที่ 21 ประชากร (โจทย์ประกอบเนื้อหา)0:39ชม.
บทที่ 22 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม1:55ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 03 ปี 2557 0:49ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 04 ปี 2558 ตอนที่ 011:03ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 04 ปี 2558 ตอนที่ 021:04ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 05 ปี 2559 ตอนที่ 010:46ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 05 ปี 2559 ตอนที่ 021:08ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 06 ปี 25601:44ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 07 ปี 25612:11ชม.
ตะลุยโจทย์ ชีวะ วิชาสามัญ 08 ปี 25621:37ชม.
01 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 52 มีนาคม0:44ชม.
02 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 52 กรกฎาคม0:55ชม.
03 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 52 ตุลาคม0:44ชม.
04 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 53 มีนาคม0:34ชม.
05 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 53 กรกฎาคม0:29ชม.
06 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 53 ตุลาคม0:24ชม.
07 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 54 มีนาคม0:20ชม.
08 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 54 ตุลาคม0:47ชม.
09 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 55 มีนาคม0:38ชม.
10 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 55 ตุลาคม0:49ชม.
11 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 56 มีนาคม0:55ชม.
12 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 57 มีนาคม0:42ชม.
13 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 57 เมษายน0:35ชม.
14 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 57 พฤศจิกายน0:28ชม.
15 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 58 มีนาคม0:22ชม.
16 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 58 ตุลาคม0:29ชม.
17 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 59 มีนาคม0:33ชม.
18 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 59 ตุลาคม0:19ชม.
19 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 60 มีนาคม0:27ชม.
20 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีวะ 61 กุมภาพันธ์1:10ชม.


Sentence Structure 1 โครงสร้างประโยคในรูป active voice_
Sentence Structure 2 โครงสร้างประโยคในรูป passive voice_
Sentence Structure 3 การละ Verb to do_
Sentence Structure 4 สรุปโครงสร้างประโยค_
Sentence Structure 5 ประโยคที่มีส่วนขยาย
Sentence Structure 6 ตัวอย่างการเขียนประโยคที่มีส่วนขยาย-009
Sentence Structure 7 การลดรูปส่วนขยาย
Sentence Structure 8 การย้ายที่ส่วนขยาย
Sentence Structure 9 การรวมประโยคโดยใช้ตัวเชื่อม
Sentence Structure 10 การใช้ตัวเชื่อม if (1)
Sentence Structure 11 การใช้ตัวเชื่อม if (2)
Sentence Structure 12 ทบทวนบทเรียนที่ 1-12 + การใช้ Adverb
Sentence Structure 13. ทบทวน Adverb + คำที่ผันไปจากคำกริยาแต่ไม่ใช่กริยาของประโยค
Complete test 1 (1-5)
Complete Test 1 (6-10)
Complete Test 1 (16-20)
Complete Test 1 (21-25)
Complete Test 2 (1-5)
Complete Test 2 (6-10)
Complete Test 2 (16-22)
Complete Test 2 (23-25)
Complete Test 3 (1-5)
Complete Test 3 (6-10)
Complete Test 3 (16-19)
Complete Test 3 (20-25)
Complete Test 4 (1-5)
Complete Test 4 (5-10)
Complete Test 4 (16-20)
Complete Test 4 (21-25)
Complete Test 5 (1-5)
Complete Test 5 (6-10)
Complete Test 5 (16-20)
Complete Test 5 (21-25)
Model Test 1 (1-15)
Model Test 1 (16-25)
Model Test 1 (26-32)
Model Test 1 (33-40)
Model Test 2 (1-11)
Model Test 2 (12-15)
Model Test 2 (16-25)
Model Test 2 (26-40)
Model Test 3 (1-8)
Model Test 3 (9-15)
Model Test 3 (27-37)
Model Test 3 (38-40)
Model Test 4 (1-7)
Model Test 4 (8-11)
Model Test 4 (12-15)
Model Test 4 (16-20)
Model Test 4 (27-32)
Model Test 4 (33-40)
Model Test 5 (1-9)
Model Test 5 (10-15)
Model Test 5 (16-20)
Model Test 5 (21-30)
Model Test 5 (31-40)
Model Test 6 ( 1-20) Fast
Model Test 7 (1-9)
Model Test 7 (10-15)
Model Test 7 (16-20)
Model Test 7 (21-28)
Model Test 7 (29-40)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกระยะเวลาเรียน

12 เดือน + ตำราเรียน, 6 เดือน + ตำราเรียน, 4 เดือน + ตำราเรียน, 3 เดือน + ตำราเรียน, 2 เดือน + ตำราเรียน, 1 เดือน + ตำราเรียน, 4 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 3 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 2 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร), 1 เดือน (ดาวน์โหลดเอกสาร)

คุณอาจจะชื่นชอบ…

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า