Course Content
ดาวน์โหลดเอกสาร
0/23
01 – เนื้อหา ฟิสิกส์
0/48
02 – แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม
0/41
04 – วิชาคณิตศาสตร์ (เนื้อหา)
0/33
06 – วิชาภาษาอังกฤษ
0/68
07 – วิชาคณิตศาสตร์ ตะลุยโจทย์ (PAT1)
0/103
08 – วิชาฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์ (PAT2)
0/28
09 – วิชาเคมี ตะลุยโจทย์ (PAT2)
0/41
10 – ตะลุยโจทย์ PAT3
0/82
11 – วิชาคณิตศาสตร์ ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)
0/25
12 – วิชาฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)
0/27
13 – วิชาเคมี ตะลุยโจทย์ (วิชาสามัญ)
0/17
16 – วิชาสังคม
0/84
18 – O-Net คณิตศาสตร์ (ตะลุยโจทย์)
0/22
20 – O-Net ฟิสิกส์ (ตะลุยโจทย์)
0/14
22 – O-Net เคมี (ตะลุยโจทย์)
0/17
23 – O-Net ชีวะ (เนื้อหา)
0/11
25 – ดาราศาสตร์
0/15
26 – คณิตศาสตร์ สสวท
0/258
– ฟิสิกส์ สสวท
0/309
เคมี สสวท
0/326